سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو , 2019-11-13

عنوان : ( بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده )

نویسندگان: مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خمش و ارتعاشات نانو ورق مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده بررسی شده است. معادلات حاکم با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده و سپس حل دقیق خمش و ارتعاشات نانو ورق مستطیلی با شرط مرزی ساده به کمک روش ناویر به دست آمده است. همچنین ازنظریۀ غیرکلاسیک برای لحاظ اثرات اندازه استفاده شده است. اثرات نسبت طول به ضخامت، نسبت ابعادی درون صفح های و پارامتر غیرمحلی روی رفتار خمشی و ارتعاشات نانو ورق بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که میزان خمش نانوصفحه کیرشهف تحت اثر بار یکنواخت صفحه ای با افزایش پارامتر طول نسبت به ضخامت صفحه کم می شود. همچنین با افزایش نسبت ابعاد صفحه میزان خمش زیاد می شود. از سوی دیگر میزان خمش نرمالیزه شده برای نانوصفحه کیرشهف بیش ترین مقدار و برای نانوصفحه میندلین کم ترین مقدار است. فرکانس مودهای مختلف نانو صفحه کیرشهف با افزایش نسبت طول به ضخامت نانوصفحه کاهش می یابد. همچنین هنگامی که اثر پارامتر اندازه در نظر گرفته نشود)تئوری کلاسیک(، میزان فرکانس، کم ترین مقدار است و با افزایش اثر اندازه، فرکانس نیز افزایش پیدا می کند. علاوه بر این میزان فرکانس برای مود اول کم ترین مقدار و برای مودهای بعد افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش نسبت طول به عرض صفحه، میزان فرکانس کاهش پیدا می کند. همچنین فرکانس نرمالیزه نانوصفحه میندلین بیش ترین مقدار و فرکانس نرمالیزه نانوصفحه کیرشهف کم ترین مقدار است.

کلمات کلیدی

, تئوری تنش کوپل اصلاح شده, صفحه کیرشهف, نانو صفحه مستطیلی, روش حل ناویر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077737,
author = {اسکندری شهرکی, مجید and شریعتی, محمود},
title = {بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو},
year = {2019},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {تئوری تنش کوپل اصلاح شده، صفحه کیرشهف، نانو صفحه مستطیلی، روش حل ناویر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده
%A اسکندری شهرکی, مجید
%A شریعتی, محمود
%J سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو
%D 2019

[Download]