یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (6), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (347-351)

عنوان : ( A new record of Lepidium (Brassicaceae) for the flora of Iran )

نویسندگان: یاسمین ناصح , محمدرضا جوهرچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this paper, the new taxa Lepidium ferganense (Brassicaceae) was recorded for the flora of Iran for the first time. This taxon belongs to Irano-Turanian region. It was compared with the closest taxa in the present study. In addition, a morphological description, several Illustrations, and a distribution map were presented.

کلمات کلیدی

, Irano-Turanian, NE Iran, Morphological description, Razavi Khorassan province
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077765,
author = {ناصح, یاسمین and جوهرچی, محمدرضا},
title = {A new record of Lepidium (Brassicaceae) for the flora of Iran},
journal = {یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta},
year = {2019},
volume = {6},
number = {3},
month = {October},
issn = {2423-6330},
pages = {347--351},
numpages = {4},
keywords = {Irano-Turanian; NE Iran; Morphological description; Razavi Khorassan province},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A new record of Lepidium (Brassicaceae) for the flora of Iran
%A ناصح, یاسمین
%A جوهرچی, محمدرضا
%J یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta
%@ 2423-6330
%D 2019

[Download]