پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2021-3) , صفحات (109-121)

عنوان : ( برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: مصطفی شمس آبادی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , الهام امجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یون سدیم به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش شوری مطرح است و در این راستا گزارش های از نقش بهبود دهندگی یون کلسیم برای اثرات منفی ناشی از تنش شوری ارایه شده است . در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب‌های ناشی از تنش شوری (یون سدیم) بر ارقام تجاری نخود (جم و پیروز) آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. . هر گلدان به حجم دو لیتر حاوی مخلوطی از خاک باغچه و ماسه نرم به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شدند. در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف شوری شامل صفر (شاهد)، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس برمتر توام با کاربرد سولفات کلسیم با غلظت‌های صفر (شاهد) و 5 میلی‌مولار بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه در مرحله گلدهی مورد بررسی قرار گرفت. صفاتی مانند سطح برگ، طول ریشه و میزان پتاسیم برگ با افزایش غلظت یون سدیم کاهش یافت و این کاهش در سطوح شوری ds/m 12-9 معنی‌دار بود (05/0 P ≤). با افزایش میزان شوری صفاتی از قبیل مقاومت روزنه‌ای، مقدار سدیم و پرولین برگ و ریشه، احتمالا در راستای کاهش تلفات آب و جذب بیشتر آن به دنبال وقوع تنش ثانویه خشکی به صورت معنی‌داری افزایش یافت (05/0 P ≤). نتایج بررسی در این آزمایش نشان داد که استفاده از سولفات کلسیم بویژه در سطوح بالای شوری باعث بهبود اثرات منفی ناشی از حضور یون سدیم در هر دو رقم جم و پیروز نخود شد.

کلمات کلیدی

, نش شوری, کلسیم, مرحله گلدهی, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077772,
author = {شمس آبادی, مصطفی and گنجعلی, علی and لاهوتی, مهرداد and امجدی, الهام},
title = {برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی ارقام نخود (Cicer arietinum L.)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2021},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-725X},
pages = {109--121},
numpages = {12},
keywords = {نش شوری، کلسیم، مرحله گلدهی، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی ارقام نخود (Cicer arietinum L.)
%A شمس آبادی, مصطفی
%A گنجعلی, علی
%A لاهوتی, مهرداد
%A امجدی, الهام
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2021

[Download]