زمین شناسی ایران, دوره (12), شماره (48), سال (2019-3) , صفحات (39-46)

عنوان : ( باز سازی محل تنش امروزی موثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون ان بر اساس ساز و کار کانونی زلزله ها با استفاده از روش وارون )

نویسندگان: احد نوری مخوری , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه میدان تنش زمین شناختی

کلمات کلیدی

, جدایش تنش, گسل شمال تبریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077801,
author = {نوری مخوری, احد and رحیمی, بهنام},
title = {باز سازی محل تنش امروزی موثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون ان بر اساس ساز و کار کانونی زلزله ها با استفاده از روش وارون},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2019},
volume = {12},
number = {48},
month = {March},
issn = {1735-7128},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {جدایش تنش- گسل شمال تبریز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باز سازی محل تنش امروزی موثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون ان بر اساس ساز و کار کانونی زلزله ها با استفاده از روش وارون
%A نوری مخوری, احد
%A رحیمی, بهنام
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2019

[Download]