رشد فناوری, دوره (15), شماره (60), سال (2019-12) , صفحات (39-49)

عنوان : ( بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: فرشته صادقی , یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمانها به خصوص دانشگاهها برای کارآفرین شدن با مشکلاتی مواجه هستند.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, دانشگاه کارآفرین, ساختار کارآفرینیانه, رسمیت, پیچیدگی, تمرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077802,
author = {صادقی, فرشته and مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {رشد فناوری},
year = {2019},
volume = {15},
number = {60},
month = {December},
issn = {1735-5486},
pages = {39--49},
numpages = {10},
keywords = {کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، ساختار کارآفرینیانه، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A صادقی, فرشته
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2019

[Download]