زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (237-255)

عنوان : ( بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیلها و گدازههای کماتهایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمالخاوری ایران )

نویسندگان: محسن مباشری , حبیب الله قاسمی , بهنام رحیمی , مجتبی رستمی حصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت بهعنوان نخستین شواهد بارز از وجود گدازهها و سیلهای کمعمق کماتهایتـی در همتافـت مشهد- ویرانی گزارش شدهاند. این همتافت که تاکنون بهعنوان توالی افیـولیتی منظـور شـده اسـت، از نظـر سـنگشناسـی شـامل سـیلهـای ورلیتـی- گـابرویی و پیروکسـنیتی، سـیلهـا و دایـکهـای آمفیبـول گـابرویی و روانـههـای تفریـقیافتـه کماتـهایـت بـازالتی بـا بافـتهـای میکرواسپینیفکس است که در تناوب با لایههای رسوبی دگرگونشده پالئوزوئیک بالایی قرار دارند. برای نخستینبـار، بافـتهـای ناتعـادلی اسپینیفکس و هاریسیت در این سیلهای کمعمق ورلیتی-گـابرویی و سـنگهـای خروجـی یافـت و گـزارش شـدهانـد. نـرخ سردشـدگی و گرادیان حرارتی در سنگهای خروجی و اَبرسیرشدگی، گاززدایی و اختلاط ماگمایی در سنگهای نفوذی کمعمـق از مهـمتـرین عوامـل ایجاد بافتهای ناتعادلی بودهاند. بررسیهای دما - فشارسنجی بر روی آمفیبول گابروهای این همتافت بیـانگر فشـار میـانگین 2/4کیلوبـار و دمای میانگین 1222درجه سانتیگراد برای تبلور آنهاست که با شواهد صحرایی، سنگنگاری و شرایط تبلـور ایـنگونـه از ماگماهـا کـاملاً سازگار است

کلمات کلیدی

, اسکلتی, اسپینیفکس, هاریسیت, کماتهایت, مشهد- ویرانی, پالئوزوئیک بالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077803,
author = {محسن مباشری and حبیب الله قاسمی and رحیمی, بهنام and مجتبی رستمی حصوری},
title = {بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیلها و گدازههای کماتهایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمالخاوری ایران},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2019},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7306},
pages = {237--255},
numpages = {18},
keywords = {اسکلتی، اسپینیفکس، هاریسیت، کماتهایت، مشهد- ویرانی، پالئوزوئیک بالایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیلها و گدازههای کماتهایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمالخاوری ایران
%A محسن مباشری
%A حبیب الله قاسمی
%A رحیمی, بهنام
%A مجتبی رستمی حصوری
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2019

[Download]