اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2017-04-25

عنوان : ( تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد )

نویسندگان: فائزه واعظی , سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تروریسم به عنوان جزیی جدانشدنی در ادبیات سیاسی و امنیتی کشورها مطرح است. این موضوع ریشه در رشد و گسترش این پدیده شوم در مخاصمات بین المللی دارد که گاهی به عنوان ابزاری پنهان از آن استفاده شده و متاسفانه ردپای برخی دولت ها نیز در آن مشاهده می شود. با گسترش واژه تروریسم در تمامی کشورها و پیشرفت جهان در ابعاد گوناگون فناوری، تروریسم نیز از نظر گونه شناسی ابعاد تازه تری پیدا نمود و حتی توانست در فضای مجازی نیز راه پیدا نماید. یکپارچگی مسایل فضای مجازی و مرز ناپذیری آن موجب وابستگی عمیق امنیت سایبری کشورها به یکدگیر می شود. در این میان، تروریسم سایبری یکی از روزآمدترین مصادیق تروریسم است که موجبات تهدیدهای فزاینده ای را در عرصه بین المللی فراهم کرده است. این چهره جدید از تروریسم، به زیرساخت های شهری و حیاتی که جوامع پیشرفته به آن وابسته هستند صدمه می زند. در میان زیرساخت های حیاتی، زیرساخت برق شهری در برابر تروریسم سایبری از آسیب پذیری بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر، میزان آسیب پذیری عناصر زیرساخت برق شهری مشهد در برابر تروریسم سایبری مشخص گردیده اند. روش تحقیق در این پژوهش ، توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات کسب شده، مشتمل بر دو بخش کتابخانه ای و میدانی است. برای جمع آوری یافته های میدانی، تعداد 40 عدد پرسشنامه بین کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان و کارشناسان سیاسی امنیتی توزیع گشته و جهت ارزش گذاری پاسخ پرسش ها از طیف لیکرت استفاده شده است. نتایج حاصل از طریق نرم افزار SPSS و میانگین گیری داده ها، تجزیه و تحلیل شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، بیشترین آسیب رسانی تروریسم سایبری متوجه نیروگاه هسته ای است. از طرفی احتمال وقوع و زیان وارده تروریسم سایبری در بخش تولید زیرساخت برق از دو بخش انتقال و توزیع نیز بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, امنیت, تروریسم, تروریسم سایبری, زیرساخت برق شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077813,
author = {واعظی, فائزه and زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی},
title = {تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امنیت، تروریسم، تروریسم سایبری، زیرساخت برق شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد
%A واعظی, فائزه
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%J اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]