همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان , 2016-11-23

عنوان : ( آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران )

نویسندگان: زینب قربانی , مهدی مدیری , سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت های دفاع نظامی و غیر نظامی مسایلی هستند که در جهان کنونی کلیهی ابعاد زندگی را در بر میگیرند و تنها به ایجاد فعالیت واسکان در مناطق استراتژیک محدود نمی شوند. مناطق ساحلی از اهمیت ویژهای در روند توسعه کشور برخوردار هستند. سکونتگاههایکرانه دریای خزر با توجه به موقعیت استراتژیکی که دارند از مناطق جغرافیایی نادر جهان دارای اهمیت ژیوپولیتیکی و اقتصادی ویژه ایهستندکه از قدیمی ترین دورانهای تاریخ بشر تاکنون پیوسته مورد توجه شدید اقوام و دولتهای همجوار و غیر همجوار بوده اند. در طول تاریخ نشان داده شده مراکز پر جمعیت همواره مورد هجوم و حملات دشمن بوده است. از آنجاییکه استان مازندران در نوار مرزی ساحلیشمال کشور قرار گرفته و باتوجه به اینکه منطقه با تهدیداتی در دو سطح فرا ملی(تهدیدات ناشی از فروپاشی شوری سابق و تبدیل شدنآن به چند کشور مستقل و ارتباط هریک با کشورهای جهانی و منافع مشترک با آنها و... ) و سطح فروملی(تهدیدهای ناشی از توسعه ناموزون، عدم رعایت حریم های استاندارد در استقرار مراکز مهم، حساس و حیاتی و همچنین تهدیدات ناشی از عوامل طبیعی چون سیل،زلزله، پیشروی دریا و ...) مواجه است، تحلیل موقعیت شهرهای استان از دیدگاه آمایش دفاعی ضرورت می یابد. در تحقیق حاضر ابتداشاخص های دفاعی- امنیتی بومی منطقه خزر تعیین وسپس با استفاده از روش تاپسیس اهمیت دفاعی هریک از شهرهای بر حسب میزان برخورداری از شاخص های مورد بررسی مشخص گردید. آنگاه به دنبال بررسی رابطه افزایش جمعیت شهرها و اهمیت دفاعی آنها با استفاده از همبستگی کندال، مشخص شد که همه شهرها از این راطه پیروی نمی نمایند.

کلمات کلیدی

, آمایش, دفاع, سواحل جنوبی دریای خزر, مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077814,
author = {قربانی, زینب and مهدی مدیری and زرقانی, سیدهادی},
title = {آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران},
booktitle = {همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان},
year = {2016},
location = {انزلی, ايران},
keywords = {آمایش، دفاع، سواحل جنوبی دریای خزر، مازندران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران
%A قربانی, زینب
%A مهدی مدیری
%A زرقانی, سیدهادی
%J همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
%D 2016

[Download]