هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . همدلی اقوام ایرانی . انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12

عنوان : ( نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , نرگس حجی پناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امنیت مرزها و مناطق مرزی ضرورت امنیت را ایجاب میکند و برای ایجاد امنیت مرز ها نقش قومیتهای ساکن حاشیه مرزها بسیار اهمیت دارد. مناطق مرزی کشورها در اکثر نقاط جهان از حیث ویژگی های انسانی، اقتصادی و سیاسی-امنیتی تفاوت های مهمی با بخش مرکزی کشور دارند. جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نیست، به نحوی که ایران کشوری کثیر القوم است که اقوام ایرانی به شکل مشخصی در مناطق و استانهای مرزی پراکنده شده اند. مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاص برخوردارند وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز بین کشورهای مجاور و اسیب پذیریها و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرایند برنامه ریزهای توسعه امنیت و امایش کشور به مناطق مرزی داده است. با وجود این تفاوت های فضایی و اسیب پذیری مناطق مرزی ما ناگزیر به استفاده از سیستم ها و ساختار های محلی در مدیریت امور این مناطق هستیم.به طوری که یکی از علل واگرایی قومیت ها و ناامنی مناطق مرزی در ایران عدم توازن مشارکت ملی قومیتها بخشهای پیرامونی کشور میباشد و اینکه نقش مشارکت مردم در تحقق توسعه یکی از اصول مهم و ضروری است این اصل در تحقق اهداف دفاع و امنیت در مناطق مرزی و نیز در ایجاد تعادل فضایی و کمک به بهبود سازماندهی فضایی مناطق مرزی نقش به سزای دارد که درک احساسات قومی تغییر نگرش بخش مرکزی نسبت به پیرامون فرصت سازی و تعبیه مکانیسمهای مشارکت ملی برای انها ازاد سازی پتانسیل ناحیه گرایی از طریق توزیع قدرت سیاسی اداری ملی در مناطق مرزی کشور در چهارچوب الگویی متعادل و متوازن تا اندازه زیادی میتواند به ایجاد تفاهم کلی یکپارچگی اطمینان اجزا ملت نسبت به یکدیگر و امنیت مناطق مرزی کمک کند. بنابراین به نظر می رسد،واگذاری امور به دولت محلی و مشارکت دادن مردم در اداره امور در این مناطق راه حل مناسبی باشد. به طوری که میتوان گفت اگر توزیع فضایی و ساختاری قدرت در بسیاری از کشورها یک سیاست توصیه شده است، در کشورهایی مانند ایران با ویژگی های ذکر شده، یک الزام مدیریتی می باشد. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی ضمن بررسی اهمیت امنیت در مناطق مرزی، به تبیین نقش و کارکردهای مطلوب مشارکت سیاسی اقوام ایرانی در این مناطق بپردازد

کلمات کلیدی

, امنیت مرزی, مشارکت سیاسی, همدلی, اقوام ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077816,
author = {زرقانی, سیدهادی and حجی پناه, نرگس},
title = {نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی},
booktitle = {هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . همدلی اقوام ایرانی . انسجام و اقتدار ملی},
year = {2015},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {امنیت مرزی، مشارکت سیاسی، همدلی، اقوام ایرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی
%A زرقانی, سیدهادی
%A حجی پناه, نرگس
%J هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . همدلی اقوام ایرانی . انسجام و اقتدار ملی
%D 2015

[Download]