جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (5), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (23-42)

عنوان : ( ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد )

نویسندگان: نعیمه ترکمن نیا , رسول قربانی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع اسکان غیررسمی در شهر مشهد این پژوهش به شناسایی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی در قالب تفکر سیستمی که لازمة موضوعات چند بعدی و پیچیده میی باشید پرداخته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی ( کمی-کیفی) و رویکرد کمّی پژوهش متکی برای رسم دیاگرامهای علّی و معلولی میی VENSIM برای تجزیه و تحلیل آماری و SPSSبر استفاده از نرم افزارهای باشد. همچنین داده های این نرم افزارها از طریق تکمیل و گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه گیرد آمیده اسیت. پرسشنامه ها برای دو جامعة متفاوت کارشناسان مرتبط با امر اسکان غیر رسمی(کارشناسان سازمانی، اساتید دانشیگاهی و پرسشنامه) می باشد. یافتیه 980( پرسشنامه) و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی شهر مشهد 22 :شرکتهای مهندسین مشاور های تحقیق حاکی از آن است که هیچ کدام از زیرسیستمهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریت و کلیان جدا از هم عمل نمی کنند. همة این زیرسیستمها چرخه های علّی و معلولی را تشکیل می دهند که هیود باعیت تقوییت و تشیدید چرخه های زیرسیستمهای دیگر می شود و بنا به مطالعات و داده های این تحقیق چرهه های اقتصادی یا چرهه هایی از زیرسیستمهای دیگر که به متغیرهای اقتصادی مرتبط می شوند قویتر عمل می کنند. در نهایت این چرهه ها با همراه شدن شاخص های کلانِ محرک اسکان غیررسمی و غفلت های مدیریتی منتهی به بروز متغیرهای اجتماعی(افزایش مهیاجرت، نرخ رشد سکونتگاهها و ...) و گسترش اسکان غیررسمی می شوند.

کلمات کلیدی

, تفکر سیستمی, سکونتگاه غیر رسمی, عوامل شکل گیری و گسترش, کلانشهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077821,
author = {نعیمه ترکمن نیا and رسول قربانی and خوارزمی, امید علی},
title = {ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2019},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-3531},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {تفکر سیستمی، سکونتگاه غیر رسمی، عوامل شکل گیری و گسترش، کلانشهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد
%A نعیمه ترکمن نیا
%A رسول قربانی
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2019

[Download]