پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (385-404)

عنوان : ( برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , لیا شاددل , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر کمی و پیمایش مقطعی است که هدف آن ارتقای سلامت جسمانی و روان شناختی بتنوان شهر مشهد با تاکبد بر برنامه ریزی شهری و بهره گیری از ویتامین G است. همچنین به توصیف شرایط در مقطعی از زمان می پردازد. با مطالعه سابقه موضوع، ارتباط میان فضای سبز، فعالیت بدنی، سلامت جسمانیو روان شناختی مشخص شد. رسم مدل پژوهش نیز بر این مبنا صورت گرفت که هر یک از این ابعاد متغیرهای پنهان هستند. برای برازش متغیرهای پنهان از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس استفاده شد و جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفت. حجم نمونه 400 نفر از بانوان مشهد هستند. نخستین عامل فوت بانوان این شهر در سال 1392، بیماری های گردش خون بود. بنابراین برای تعیین محله های مناسب و پرکردن پرسشنامه آدرس محل سکونت افراد فوت شده (1690 آدرس بصورت کامل) در GIS نقطه گذاری شد. همچنین توزیع فضایی بدست آمده با نقشه منطقه بندی درآمدی مشهد روی هم قرار گرفت و در نهایت 9 محله انتخاب شد. بر اساس شاخص RMSEA و کای اسکوئر، مدل طراحی شده بر داده های حاصل از جامعه مورد مطالعه منطبق است. همچنین تاثیر گذاری فضای سبز بر فعالیت بدنی، بر سلامت جسمی و روان شناختی و سلامت روان شناختی بر سلامت جسمانی تایید شده است که در رابطع با ابعاد تشکیل دهنده فضای سبز ابعاد حفاظت و امکانات بیشترین تاثیر گذاری را دارند.

کلمات کلیدی

, بانوان مشهد, برنامه ریزی شهری, سلامت, ویتامین G
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077824,
author = {رهنماء, محمدرحیم and شاددل, لیا and خوارزمی, امید علی},
title = {برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G},
journal = {پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-1456},
pages = {385--404},
numpages = {19},
keywords = {بانوان مشهد، برنامه ریزی شهری، سلامت، ویتامین G},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G
%A رهنماء, محمدرحیم
%A شاددل, لیا
%A خوارزمی, امید علی
%J پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
%@ 2383-1456
%D 2018

[Download]