آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (5), سال (2019-12) , صفحات (1491-1503)

عنوان : ( مقایسه دو الگوی بارش یکنواخت و بلوک تناوبی در ارزیابی سیستم جمعآوری رواناب به منظور کنترل سیلاب در مناطق پرتراکم شهری با استفاده از نرمافزار ( ASSAمطالعه موردی: حوضه چهل بازه گلستان مشهد )

نویسندگان: فاطمه قبادی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل افزایش سطوح نفوذ ناپذیر در شهر ها، حجم رواناب در زمان بارندگی به‌طور چشمگیری افزایش می ‌یابد و باعث سرریز شدن کانال‌ ها و جوی های انتقال دهنده‌ رواناب و بروز مشکلات فراوانی در سطح شهر می شود. یکی از ورودی های اصلی مدل های شبیه ساز سیلاب در حوضه های شهری، الگوی توزیع زمانی بارش است که در حیطه شبیه سازی بارش-رواناب کاربرد داشته و مشخصات هیدرولیکی جریان در مجاری انتقال دهنده اعم از روباز و سرپوشیده را تحت الشعاع قرار می دهد. روش های متعددی برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش ارائه شده است. در تحقیق حاضر، الگو های بارش در حوضه چهل بازه گلستان مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، از نرم افزار‌های Arc Map و ASSA جهت مدل سازی استفاده شد. حوضه بندی صورت گرفته بر مبنای شرایط موجود و در محیط AutoCAD وArc Map انجام گردید. همچنین، پارامتر‌ های هندسی حوضه از جمله مساحت زیرحوضه ‌ها، طول کانال‌ ها، شیب و دیگر خصوصیات به کمک Arc Map محاسبه شد. برای توزیع زمانی بارندگی برای بارش طرح، از الگو های بارش یکنواخت و بلوک تناوبی استفاده شد و برای دوره های بازگشت 2 و 5 سال کفایت سیستم برای انتقال رواناب بررسی گردید. نتایج نشان داد که الگوی بارش نقش مهمی در میزان رواناب حوضه ایفا می کند. روش بلوک تناوبی برای دوره بازگشت 2 سال به میزان 33 درصد نسبت به الگوی بارش یکنواخت افزایش رواناب را نتیجه داد. همچنین، در روش بلوک تناوبی، زمان اوج هیدروگراف رواناب خروجی حوضه 29 درصد نسبت به روش بارش یکنواخت کاهش پیدا کرد و حجم رواناب خروجی 17 درصد افزایش را نشان داد. به طور کلی می توان گفت در مناطق شهری با توجه به تنوع در کاربری اراضی و حوضه بندی های متفاوت، روش بارش یکنواخت به دلیل در نظر گرفتن پارامترهای هندسی حوضه ها، نتایج بهتری در مقایسه با روش بلوک تناوبی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, الگوی بارش, روش بلوک تناوبی, روش بارش یکنواخت, سیلاب, نرم افزار ASSA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077842,
author = {قبادی, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {مقایسه دو الگوی بارش یکنواخت و بلوک تناوبی در ارزیابی سیستم جمعآوری رواناب به منظور کنترل سیلاب در مناطق پرتراکم شهری با استفاده از نرمافزار ( ASSAمطالعه موردی: حوضه چهل بازه گلستان مشهد},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-7942},
pages = {1491--1503},
numpages = {12},
keywords = {الگوی بارش، روش بلوک تناوبی، روش بارش یکنواخت، سیلاب، نرم افزار ASSA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو الگوی بارش یکنواخت و بلوک تناوبی در ارزیابی سیستم جمعآوری رواناب به منظور کنترل سیلاب در مناطق پرتراکم شهری با استفاده از نرمافزار ( ASSAمطالعه موردی: حوضه چهل بازه گلستان مشهد
%A قبادی, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]