پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (165-193)

عنوان : ( بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود )

نویسندگان: محمد شکری دوغ آباد , مهدی مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف این پژوهش , بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود می باشد . قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی صورت های مالی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی می باشد . در این پژوهش , قابلیت مقایسه صورتهای مالی با استفاده از مدل دی فرانکو (2011) , در سطح هر صنعت به صورت جداگانه اندازه گیری شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 146 شرکت اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل دارا بودند . دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1394 می باشد . مدل آماری به کارگرفته شده , مدل رگرسیون چند متغیره بوده و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی رابطه معناداری وجود ندارد .

کلمات کلیدی

کلیدواژه‌ها مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی مدیریت سود واقعی قابلیت مقایسه حسابداری موضوعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077878,
author = {محمد شکری دوغ آباد and مرادی, مهدی},
title = {بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-9988},
pages = {165--193},
numpages = {28},
keywords = {کلیدواژه‌ها مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی مدیریت سود واقعی قابلیت مقایسه حسابداری موضوعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود
%A محمد شکری دوغ آباد
%A مرادی, مهدی
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2019

[Download]