فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (79-88)

عنوان : ( مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک )

نویسندگان: مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , سید عبدالرحیم رضایی , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل ضعف ترمیم اعصاب محیطی ضایعه دیده، مرگ نورونی رو به عقب در گانگلیون­‌های ریشه پشتی نخاع است که به علت افزایش فعالیت اکسیدان­ها می­‌باشد. مطالعه حاضر تاثیر تیامین بعنوان یک آنتی‌­­اکسیدان را بر مرگ نورونی، متعاقب قطع عصب سیاتیک مورد بررسی قرار داده است. روش‌ها: در این مطالعه پژوهشی از 25 موش صحرایی نر ویستار در 5 گروه آزمایشی استفاده گردید (5 موش در هر گروه). گروه 1گروه سالم و در گروه­‌های 2 تا 5 عصب سیاتیک قطع شده و بترتیب تیمار روزانه با سرم فیزیولوژی (گروه کنترل)، تیامین داخل صفاقی (50 و 100 میلی­گرم بر کیلوگرم) و تیامین موضعی (1/7 میلی­‌گرم بر کیلوگرم) انجام گرفت. پس از 4 هفته، حیوانات قربانی شده و گانگلیون ریشه پشتی قطعه پنجم کمری جهت مطالعات بافت‌­شناسی برداشته شد. یافته‌ها: در بررسی­ مورفولوژیکی برشهای گانگلیون­‌های گروه‌­های با قطع عصب، مناطقی بدون سلول مشاهده شد که احتمالا در ارتباط با مرگ برنامه­‌ریزی شده است. اندازه حجم گانگلیون­‌های گروه­‌های تیمار موضعی و سالم تفاوتی نداشت، در حالیکه در سایر گروه­‌ها کاهش حجم گانگلیون در مقایسه با گروه سالم مشاهده گردید (0/001> p) و کاهش حجم در گروه­ کنترل در مقایسه با گروه تیمار موضعی مشاهده شد (0/001 > p) . مقایسه تعداد نورون‌­های گانگلیون­‌ها بین گروه‌­های تیمار موضعی و سالم معنادار نبود، اما کاهش نورون­‌ها در سایر گروه­‌های آزمایشی در مقایسه با گروه سالم مشاهده شد (0/01 > p) مقایسه تعداد نورون­‌ها بین گروه‌­های تیمار موضعی و کنترل افزایش نشان داد ( 0/01 > p). نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌­دهد که تیامین، متعاقب تجویز دوز کافی، می­‌تواند در گروه عوامل محافظ نورونی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تیامین, گانگلیون ریشه پشتی, مرگ نورونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077884,
author = {موسوی نژادمقدم, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and سید عبدالرحیم رضایی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک},
journal = {فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2019},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {2588-4042},
pages = {79--88},
numpages = {9},
keywords = {تیامین، گانگلیون ریشه پشتی، مرگ نورونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک
%A موسوی نژادمقدم, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A سید عبدالرحیم رضایی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%@ 2588-4042
%D 2019

[Download]