هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان , 2019-12-12

عنوان : ( بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: زهرا معراجی , عطیه کامیابی گل , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت و آگاهی مدرسان از نظریههای یادگیری و روشهای تدریس اهمیت ویژهای دارد، زیرا مدرس افزونبر آگاهیهای لازم در زمینه ماده درسی باید درباره تکنیکهای آموزشی و ارزشیابی روال اجرای برنامه و نیز پیشرفت دانش- آموزان از مهارت کافی برخوردار باشد. اگر مدرس زبان از انواع روشهای نوین تدریس و تکنیکهای آنها آگاهی لازم را داشته باشد و متناسب با ویژگیهای زبانآموزان و اهداف آموزشی آنان ازآنها بهره گیرد، میتواند به افزایش انگیزه زبان- آموزان، ایجاد یادگیری عمیق، و رشد خلاقیت آنان کمک کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان آگاهی و شناخت مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد از انواع روشهای نوین تدریس و تکنیکهای مربوط به آنهاست. برای نیل به این هدف، 22 کلاس مرکز مشاهده شد و با 22 نفر مدرس مصاحبه بهعمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل و بررسی دادههای مشاهدات کلاسی نشانگر آن است که پرکاربردترین روشهای تدریس بهکاررفته در کلاسها بهترتیب نزولی عبارتند از: ارتباطی، شنیداری-گفتاری، مستقیم، فیزیکی تام، تلقینزدایی، و دستور-ترجمه. همچنین نتایج حاصل از سؤالات پژوهش حاضر بهوسیله روش همبستگی پیرسون نشان داد که بین روش تدریس انتخابی و میزان تحصیلات مدرس رابطه معنادار از نوع مثبت، و بین روش تدریس انتخابی و میزان تجربه مدرس رابطه معنادار از نوع منفی وجود دارد؛ علاوهبر آن، بین روش تدریس انتخابی و رشته تحصیلی مدرس، و نیز بین روش تدریس انتخابی و سن مدرس رابطه معناداری مشاهده نمیشود.

کلمات کلیدی

, آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان, روش تدریس, تکنیک تدریس, کلاس چهارمهارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077887,
author = {معراجی, زهرا and کامیابی گل, عطیه and محمود الیاسی},
title = {بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان، روش تدریس، تکنیک تدریس، کلاس چهارمهارتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد
%A معراجی, زهرا
%A کامیابی گل, عطیه
%A محمود الیاسی
%J هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
%D 2019

[Download]