پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (13), شماره (47), سال (2020-3) , صفحات (133-152)

عنوان : ( شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه )

نویسندگان: فاطمه کوشازاده , احمد اکبری , علی معقول , مهدی جباری نوقابی , سید علی کوشازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (موردمطالعه: دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام) در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و قدرت نرم کشور است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت کتابخانه‌ای و کیفی است. به این منظور، ابتدا با روش کتابخانه‌ای اقدام به بررسی پیشینه پژوهش به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه گردید، سپس با تحلیل مضامین اولیه و روش دلفی کیفی (نظرسنجی خبرگان) به توسعه، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل احصا شده پرداخته شد. خبرگان به تعداد 15 نفر، با روش نمونه‌گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردید و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن زیرعوامل در هر عامل مرتبط آن به دست آمد. عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه ابتدا در قالب 902 مضمون اولیه مورد شناسایی قرار گرفت و درنهایت پس از غربال‌گری و طبقه‌بندی، در قالب 45 زیرعامل شناسایی و به ترتیب اهمیت مدنظر خبرگان، رتبه‌بندی شدند. تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی خودباور و کارآفرین در رتبه اول اهمیت، وجود شبکه علمی هم‌افزای ملی و فراملی در اولویت دوم و هرم مناسب اعضاء هیئت‌علمی با جذب نیروهای کیفی تخصصی در رتبه سومِ اهمیت در مجموعه عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, دانشگاه, مرجعیت علمی, روش دلفی, فرایند تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077892,
author = {فاطمه کوشازاده and احمد اکبری and علی معقول and جباری نوقابی, مهدی and کوشازاده, سید علی},
title = {شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه},
journal = {پژوهش در نظام های آموزشی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {47},
month = {March},
issn = {2383-1324},
pages = {133--152},
numpages = {19},
keywords = {دانشگاه، مرجعیت علمی، روش دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه
%A فاطمه کوشازاده
%A احمد اکبری
%A علی معقول
%A جباری نوقابی, مهدی
%A کوشازاده, سید علی
%J پژوهش در نظام های آموزشی
%@ 2383-1324
%D 2020

[Download]