پژوهش سلامت, دوره (5), شماره (1), سال (2019-10) , صفحات (32-40)

عنوان : ( تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , حامد مختاری ترشیزی , سید محمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سلامت یکی از نیرو محرکه‌های اقتصاد بوده و این نیرو محرکه بیشتر در رده سنی بزرگسالان مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا، این رده سنی نیرو کار جامعه را تشکیل می دهند بنابراین سلامت آن ها مهم و ضروری است. از سوی دیگر، جمعیت هر جامعه متشکل از زنان و مردان است. همچنین از چند دهه گذشته مشارکت زنان در عرصه های مختلف جامعه از جمله تولید بیشتر شده است، بنابراین اهمیت سلامت زنان در کنار مردان مهم است. لذا نرخ مرگ و میر مردان و زنان به عنوان یک شاخص سلامت مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است. بررسی شواهد موجود حاکی از آن است که رشد اقتصادی، حکمرانی خوب و آلودگی محیط-زیست از جمله متغیرهای مهم تأثیر گذار بر سلامت هستند. روش بررسی: در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر بر نرخ مرگ و میر زنان و مردان در 49 کشور در حال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2016 و با استفاده از مدل پانل آستانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نرخ مرگ و میر مردان و زنان پراکسی از شاخص سلامت در نظر گرفته شده است. و از متغیر CO2 به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه‌های بهداشتی، حکمرانی خوب و شاخص فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. برای ّبرآورد مدل از نرم افزارهای استتا 15 و ایویوز 9 استفاده شده است. نتایج: نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه‌ای قابل تأیید است. در رژیم پایین آستانه برای دو گروه مردان و زنان تأیید شده است که متغیرهای رشد اقتصادی و حکمرانی خوب نسبت به گروه‌های بالای آستانه، تاثیرگذاری مثبت بیشتری دارد و نیز متغیر هزینه‌های بهداشتی در گروه بالای آستانه تأثیرگذاری مثببت بیشتری نسبت به گروه پایین دارد. نتیجه‏گیری: سلامت یک موضوع مهم و ضروری است که همواره دولت مردان به دنبال بهبود و گسترش آن در جامعه هستند. عوامل متعددی در بهبود سلامت نقش دارد. درآمد یکی از این عوامل است که افزایش آن باعث افزایش سلامت در جامعه می شود. اما نحوه حکمرانی در کشورها باعث گسترش سلامت در جامعه می شود که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم اثر دارد. بنابراین دولت مردان باید به حکمرانی در کشورها توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, حکمرانی خوب, دی اکسید کربن, هزینه‌های بهداشتی, رگرسیون پانل آستانه‌ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077902,
author = {صالح نیا, نرگس and مختاری ترشیزی, حامد and سید محمد سیدی},
title = {تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه},
journal = {پژوهش سلامت},
year = {2019},
volume = {5},
number = {1},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۴۹۳۰},
pages = {32--40},
numpages = {8},
keywords = {رشد اقتصادی، حکمرانی خوب، دی اکسید کربن، هزینه‌های بهداشتی، رگرسیون پانل آستانه‌ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه
%A صالح نیا, نرگس
%A مختاری ترشیزی, حامد
%A سید محمد سیدی
%J پژوهش سلامت
%@ ۲۴۷۶-۴۹۳۰
%D 2019

[Download]