5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development , 2019-10-18

عنوان : ( بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , مرتضی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران طی سالهای 1396-1363 با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده )ARDL( است که وجود رابطه بلند مدت بین نقش حکمرانی و رکود تورمی مورد آزمون قرار میگیرد و در نهایت رابطه کوتاه مدت و بلند مدت مدل مورد بررسی، برآورد میشود. متغیرهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند: رکود تورمی، درآمدهای نفتی، ترازپرداخت ها، فساد دردولت و حاکمیت نظم و قانون می باشد. نتایج حاصل از بررسی مدل نشان میدهد که وجود رابطه همجمعی معنی داری بین متغیرهای مدل برقرار است و درکوتاه مدت و بلند مدت، متغیر فساد دردولت رابطه مستقیم و حاکمیت نظم و قانون رابطه معکوس با رکودتورمی در اقتصاد ایران دارد و همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 98/ 0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود

کلمات کلیدی

, نقش حکمرانی, رکود تورمی, فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده )ARDL(, مدل تصحیح خطا .(ECM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077911,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and ابراهیمی, مرتضی},
title = {بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران},
booktitle = {5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development},
year = {2019},
location = {تفلیس, گرجستان},
keywords = {نقش حکمرانی، رکود تورمی، فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده )ARDL(، مدل تصحیح خطا .(ECM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A ابراهیمی, مرتضی
%J 5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development
%D 2019

[Download]