همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی , 2019-12-18

عنوان : ( بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک )

نویسندگان: مهدیه خیرآبادی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتی و مسمومیت خاک مزرعه زعفران با سنین مختلف و در ترکیب با باقیمانده کورم زعفران بر تحقیقی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل خاک زعفران با سنین مختلف (Lactuca sativa L.) جوانه زنی و رشد گیاه کاهو و باقیمانده کورم به روش ریزوسفر خاک بود. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار در 97 انجام شد. صفات درصد جوانه زنی و طول - آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1398 هیپوکوتیل و ریشه چه و نسبت ایندو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که خاک مزارع زعفران به تنهایی و در ترکیب با کورم زعفران دارای پتانسیل آللوپاتی و بازدارنده رشد گیاه کاهو بود. این تیمار ها به طور معنی داری طول ریشه چه و هیپوکوتیل را کاهش و میانگین زمان جوانه زنی را افزایش دادند.

کلمات کلیدی

, آللوکمیکال, ترشحات ریشه ای, کشت مداوم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077917,
author = {خیرآبادی, مهدیه and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک},
booktitle = {همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آللوکمیکال، ترشحات ریشه ای،کشت مداوم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک
%A خیرآبادی, مهدیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%J همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
%D 2019

[Download]