هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشـــاورزی غـــذای سـالم از مــزرعه تا سـفره , 2020-01-15

عنوان : ( اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو )

نویسندگان: مهدیه خیرآبادی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه زعفران دو آزمایش به طور مستقل طراحی و اجرا شد. در آزمایش اول اثر و آزمایش دوم اثر آللوپاتی عصاره آبی خاک (خاک مزرعه 9 (Crocus sativus L.) آللوپاتی عصاره آبی کورم زعفران بررسی شد. این پژوهش در آزمایشگاه (Lactuca sativa L.) ساله زعفران، مزرعه آیش) بر رشد و جوانه زنی گیاه کاهو 1398 انجام شد. - علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی در سال های 97 نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره آبی کورم زعفران اثر آللوپاتی قوی تری نسبت به خاک مزرعه 9 ساله زعفران داشت و به طور معنی داری رشد ریشه چه و هیپوکوتیل و نسبت ایندو را کاهش داد. به طور کلی نتایج هر دو آزمایش مشخص کرد که عصاره آبی کورم و خاک مزرعه زعفران اثر آللوپاتی بر رشد گیاه تست داشتند.

کلمات کلیدی

, آللوکمیکال, ترشحات ریشه ای, کشت مداوم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077918,
author = {خیرآبادی, مهدیه and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشـــاورزی غـــذای سـالم از مــزرعه تا سـفره},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوکمیکال، ترشحات ریشه ای،کشت مداوم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو
%A خیرآبادی, مهدیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشـــاورزی غـــذای سـالم از مــزرعه تا سـفره
%D 2020

[Download]