سلول و بافت, دوره (10), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (97-108)

عنوان : ( مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی )

نویسندگان: مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , سید عبدالرحیم رضایی , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دژنراسیون والرین پاسخ سیستم ایمنی ذاتی پس از وقوع ضایعات عصبی است. در این مطالعه، اثرات داروهای ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: عصب سیاتیک پای راست در 45 موش صحرایی نر قطع و حیوانات به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند (9n=). گروه 1 به عنوان کنترل و گروه‌های 2 تا 5 بطور روزانه (تا موقع نمونه‌برداری) و بترتیب دوزهای پایین و بالای دگزامتازون و تیامین را بصورت داخل صفاقی دریافت نمودند. در هر یک از روزهای پنجم، هفتم و دهم پس از قطع عصب از هر گروه 3 حیوان انتخاب و از بخش دیستال عصب سیاتیک آنها جهت ارزیابی‌های بافت‌شناسی نمونه‌برداری شد. نتایج: در برش‌های بافتی تمامی گروه‌ها، ادم، تجزیه غلاف میلین و نفوذ سلولهای مونونوکلئار مشاهده گردید، ولی تغییرات بافتی مذکور در گروه‌های دریافت‌کننده دوز بالای دگزامتازون و تیامین (گروه‌های 4 و 5) بصورت خفیف‌تری دیده شد. در بررسی تعداد فیبرهای عصبی میلین‌دار تنها درگروه‌های دریافت‌کننده دوز بالای دگزامتازون و تیامین افزایش معناداری در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید (05/0>p). هم‌چنین اندازه‌گیری سطح مقطع عصب سیاتیک تفاوت معناداری را در هیچ یک از گروه‌ها نشان نداد. در نهایت، تجویز دگزامتازون با دوز بالا با عوارض جانبی متعددی همراه بود. نتیجه‌گیری: اگرچه یافته‌ها حاکی از سودمند بودن آثار ضد‌التهابی دگزامتازون و تیامین می‌باشد ولی با توجه به عوارض جانبی شدید دگزامتازون، تجویز آن در موارد حاد و کوتاه مدت ضایعات عصبی و تجویز تیامین در شرایط التهاب عصبی مزمن و بلند مدت توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, دگزامتازون, تیامین, دژنراسیون والرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077924,
author = {موسوی نژادمقدم, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and سید عبدالرحیم رضایی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی},
journal = {سلول و بافت},
year = {2019},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7035},
pages = {97--108},
numpages = {11},
keywords = {دگزامتازون، تیامین، دژنراسیون والرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی
%A موسوی نژادمقدم, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A سید عبدالرحیم رضایی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2019

[Download]