ژنتیک نوین, دوره (4), سال (2018-1) , صفحات (527-533)

عنوان : ( توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران )

نویسندگان: الیاس محمدی , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , محمدهادی سخاوتی , نغمه ساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کازئین مهم ترین بخش پروتئین شیر است. ژن های کازئین و تنظیم بیان آن ها به خاطر اهمیت اقتصادی شان موضوع تحقیقات وسیع بوده اند. پیدا کردن عناصر تنظیمی مهم و آلل های چندشکل خاص در ناحیه راه انداز ژن های کازئین پایه خوبی برای انتخاب بر اساس مارکر ایجاد می کند. هدف از این مطالعه توالی یابی، آنالیز بیوانفورماتیکی و بررسی موتیف های قسمتی از راه انداز ژن بتا کازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایران و هم چنین بررسی تفاوت های تک نوکلئوتیدی در گونه شتر تک کوهان و دو کوهان ایران بود. تعداد 91 عدد نمونه خون شتر نر و ماده )SNPs( تک کوهان از کشتارگاه مشهد و تعداد پنج عدد نمونه خون شتر نر و ماده دو کوهان از ایستگاه واکنش زنجیره ای ،DNA تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل تهیه شد. پس از استخراج پلیمراز توسط آغازگرهای اختصاصی انجام شد و نمونه ها جهت توالی یابی به شرکت بایونیر ارسال شدند. توالی های مورد توافق برای شترهای تک کوهان و دو کوهان به دست آمد و بررسی موتیف ها، تجزیه و تحلیل تبارزایی و هاپلوتایپ ها انجام شد. بر اساس مقایسه توالی های به دست بخشی از کل توالی(، مشخص شد که ( NCBI آمده با توالی های ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی ناحیه مورد مطالعه، با وجود هاپلوتایپ های متفاوت، جهشی را نشان نمی دهد. بررسی ها هشت نوع هاپلوتایپ را در شتر های تک کوهان و پنج نوع هاپلوتایپ را در شتر های دو کوهان نشان داد.

کلمات کلیدی

توالی یابی تفاوت های تک نوکلئوتیدی شتر تک کوهان شتر دو کوهان هاپلوتایپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077984,
author = {محمدی, الیاس and طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and سخاوتی, محمدهادی and نغمه ساعدی},
title = {توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2018},
volume = {4},
month = {January},
issn = {2008-4439},
pages = {527--533},
numpages = {6},
keywords = {توالی یابی تفاوت های تک نوکلئوتیدی شتر تک کوهان شتر دو کوهان هاپلوتایپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران
%A محمدی, الیاس
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A سخاوتی, محمدهادی
%A نغمه ساعدی
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2018

[Download]