مواد نوین, دوره (9), شماره (4), سال (2019-7) , صفحات (117-132)

عنوان : ( ریشهیابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیرهسازی کاستیک با استفاده از شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدی )

نویسندگان: محمد هوشمند , علی داودی , مهرداد کاشفی تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی علت وقوع نشتی سیال از کف مخزن کاستیک با استفاده از شبیه سازی سیستم حفاظت کاتددی و همچنین توسعه رابطه توزیع جریان با یک فاصله نزدیک آند به سازه پرداخته شده است. از روش المدان محددود بدرای حد عددی سیستم حفاظت کاتدی استفاده شد و مطابقت 94 ٪ نتایج شبیه سازی با نتایج میدانی نشان دهنده دقدت نتدایج اسدت. اگرچه اندازه گیریهای میدانی نشان دهنده حفاظت کف مخزن بوده؛ ولی نتایج شبیهسازی نشان میدهد که فقط یک ناحیده محدود از کف مخزن تحت حفاظت بوده است که این ناحیه از رابطه توزیع جریان پیروی میکند و نشتی از مناطق اطراف کده سطح حفاظت پایینتری داشته رخ داده است. چندین راه برای افزایش سطح حفاظت وجود دارد، یکی از راهها افدزایش فاصدله آند از کف مخزن مطابق با رابطه توزیع جریان بوده؛ اما نتایج شبیهسازی خلاف آن را نشدان مدیدهدد. هدر آندد یدک گرادیدان پتانسی ایجاد میکند که میتواند از یک آند به آند دیگر متفاوت باشد. بنابراین رابطه توزیع جریدان تدا زمدانی قابد اسدتفاده خواهد بود که با افزایش فاصله آند از کف مخزن، کف مخزن از گرادیان پتانسی ایجاد شده توسط آند خارج نشدود. بده همدین دلی در این پژوهش، رابطه توزیع جریان با استفاده از یک رابطه مکم دیگر و با در نظر گدرفتن شدرایط مدرزی توسدعه پیددا کرده است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی حفاظت کاتدی, روش المان محدود, توزیع پتانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078007,
author = {هوشمند, محمد and داودی, علی and کاشفی تربتی, مهرداد},
title = {ریشهیابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیرهسازی کاستیک با استفاده از شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدی},
journal = {مواد نوین},
year = {2019},
volume = {9},
number = {4},
month = {July},
issn = {2228-5946},
pages = {117--132},
numpages = {15},
keywords = {شبیه سازی حفاظت کاتدی، روش المان محدود، توزیع پتانسیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریشهیابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیرهسازی کاستیک با استفاده از شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدی
%A هوشمند, محمد
%A داودی, علی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2019

[Download]