مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (48), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (223-232)

عنوان : ( بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی بر روی شبکه نامنظم )

نویسندگان: محمد غفاری , محمود پسندیده فرد , علی توکلی صبور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر ایجاد محدودیتهای مختلف در بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی دو و سه بعدی در جریان های مغشوش و غیر لزج به روش الحاقی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی دقت و کارایی معادلات الحاقی مسئله بهینه سازی مورد نظر در ابتدا بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیت هندسی و آیرودینامیکی بررسی شده، سپس نتایج مربوط به اعمال محدودیت های متنوع ارائه گردیده است. با استفاده از روش الحاقی اطلاعات کاملی از بردارتغییرات مورد نیاز جهت بهینه سازی را می توان با حل کردن فقط یکبار معادلات جریان حاکم و الحاقی، مستقل از تعداد پارامترهای طراحی، بدست آورد. نیروی پسا به عنوان تابع هدف انتخاب شده و از تابع شکل هیک – هن و روش تغییر شکل آزاد به ترتیب برای گسسته سازی هندسه های دو و سه بعدی استفاده شده است. نتایج حاکی از همگرایی بسیار خوب معادلات الحاقی است. همچنین با ایجاد محدودیتهای مناسب در فرایند بهینه سازی شکل باز طراحی شده دارای بیشترین بازده بوده بدون اینکه قابلیت های اولیه آن نظیر مقدار نیروی برا دچار تغییر و دگرگونی شوند.

کلمات کلیدی

, معادلات الحاقی, بهینه سازی, شبکه نامنظم, محدودیته های هندسی و آیرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078011,
author = {غفاری, محمد and پسندیده فرد, محمود and علی توکلی صبور},
title = {بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی بر روی شبکه نامنظم},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2018},
volume = {48},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-5148},
pages = {223--232},
numpages = {9},
keywords = {معادلات الحاقی، بهینه سازی، شبکه نامنظم، محدودیته های هندسی و آیرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی بر روی شبکه نامنظم
%A غفاری, محمد
%A پسندیده فرد, محمود
%A علی توکلی صبور
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2018

[Download]