مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences, دوره (30), شماره (6), سال (2019-9) , صفحات (502-512)

عنوان : ( تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی) )

نویسندگان: سمیرا غلامیان , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر رشیدلمیر , حمید آقا علی نژاد , محمد شریعت زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: بسیاری از مرگ‌ومیرهای مبتلایان به سرطان ناشی از متاستاز است و فرایند درگیر در متاستاز انتقال از حالت اپی‌تلیالی به مزانشیمی است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی TGF-β، کاشکسی و حجم تومور در موش‏های مبتلا به سرطان پستان بود. مواد و روش‌ کار: تعداد 32 موش ماده نژاد بالب‌سی به‌طور تصادفی به 4 گروه مساوی ورزش تومور ورزش، استراحت تومور استراحت، استراحت تومور ورزش و گروه ورزش تومور استراحت تقسیم شدند. 6 هفته قبل و 4 هفته بعد از پیدایش تومور، تمرین تناوبی اجرا شد. تمام موش‏‏ها از طریق تزریق زیرجلدی از رده سلولی 4T-1 سرطانی شدند. برای بـررسی بیان ژن TGF-β از روش Real-Time PCR استفاده شد. تست‏های وزنه و صفحه معکوس برای برآورد عملکرد عضلانی از موش‏ها گرفته شد. داده‏ها با روش آزمون‏ تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری (0.05≥ P) تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیان ژن TGF-β بافت تومور در گروه تمرین تومور تمرین نسبت به گروه استراحت تومور استراحت کاهش معنی‌داری داشت (0.005=p). همچنین، کاهش معنی‌دار حجم تومور در هر دو گروه تمرینی (RTE و ETE) نسبت به گروه کنترل (RTR) مشاهده شد (0.001=p). نتایج تست‏های عملکردی نشان‌دهنده کاهش عملکرد عضلانی در اثر سرطان بوده است (0.003=P) و تمرین تناوبی توانسته بود عملکرد عضلانی را در سرطان حفظ کند (0.045=P). بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، یک دوره تمرین تناوبی با کاهش رشد حجم تومور و کاهش بیان ژن بیومارکرهای مزانشیمی همراه با افزایش قدرت عملکردی، می‏تواند علاوه بر نقش پیشگیرانه نقش کمک درمانی در سرطان پستان داشته باشد و از کاشکسی سرطان جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: سرطان پستان, گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی, TGF-β, تمرین تناوبی, حجم تومور, کاشکسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078017,
author = {غلامیان, سمیرا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رشیدلمیر, امیر and حمید آقا علی نژاد and محمد شریعت زاده},
title = {تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی)},
journal = {مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences},
year = {2019},
volume = {30},
number = {6},
month = {September},
issn = {3727-1027},
pages = {502--512},
numpages = {10},
keywords = {واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، TGF-β، تمرین تناوبی، حجم تومور، کاشکسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی)
%A غلامیان, سمیرا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رشیدلمیر, امیر
%A حمید آقا علی نژاد
%A محمد شریعت زاده
%J مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences
%@ 3727-1027
%D 2019

[Download]