اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (8), شماره (30), سال (2020-3) , صفحات (35-62)

عنوان : ( تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) )

نویسندگان: مهناز اسماعیلی , مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین استراتژی های ارائه شده در چارچوب توسعه پایدار روستایی، رعایت اصل تنوع در منابع درآمدی خانوارهای روستایی است. بر این اساس هر خانوار مجموعه ای متنوع از منابع درآمدی در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی را برای بقا و بهبود استانداردهای زندگی خود تعریف می نماید. از این رو تحقیق حاضر به تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و واحد تحلیل خانوارهای روستایی است. حجم نمونه 258 خانوار در 15 روستا در دهستان گلمکان شهرستان چناران بوده است. متغیر مستقل «تنوع منابع درآمدی» است که به تفکیک بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی به کمک 14 شاخص و متغیر وابسته «کیفیت زندگی خانوارهای روستایی» است که در سه بعد اجتماعی، اقتصادی، محیطی-کالبدی به کمک 48 شاخص کمی گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی 65.72% و پایایی آن با 83/0 ∝= مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد تنوع منابع درآمدی موجب بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی گردیده است. به طوری که میانگین کیفیت زندگی در خانوارهای دارای منابع درآمدی غیرمتنوع با 2.94، در خانوارهای دارای منابع درآمدی نیمه متنوع با 3.18 و در خانوارهای دارای منابع درآمدی متنوع با 3.45 بوده است (sig<0.05). همچنین بررسی ها نشان می دهد تنوع فعالیتهای کشاورزی به طور معناداری در بهبود کیفیت زندگی خانوارها موثر بوده است اما از آنجا که تنوع منابع درآمدی غیرکشاورزی با توجه به اینکه عمدتا مربوط به کارگری با سطح دستمزد پائین بوده است، نتوانسته بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی موثر واقع گردد.

کلمات کلیدی

, تنوع منابع درآمد, خانوارهای روستایی, فعالیت های کشاورزی, فعالیت های غیرکشاورزی, کیفیت زندگی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078032,
author = {اسماعیلی, مهناز and قاسمی, مریم and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران)},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {30},
month = {March},
issn = {2322-2131},
pages = {35--62},
numpages = {27},
keywords = {تنوع منابع درآمد، خانوارهای روستایی، فعالیت های کشاورزی، فعالیت های غیرکشاورزی، کیفیت زندگی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران)
%A اسماعیلی, مهناز
%A قاسمی, مریم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2020

[Download]