تنش های محیطی در علوم زراعی, Volume (11), No (4), Year (2018-12) , Pages (893-906)

Title : ( تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد )

Authors: seyed masoud ziaei , Hamid Reza Khazaei , Ahmad Nezami ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ﭼﻜﻴﺪه ﻛﻤﺒﻮد آب ﺧﺎک ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﻛﺮد ﻲ ﻣﺎش،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد .ﻟﺬاﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻃ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﻗﺎم ﻣﺎش آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺰرﻋﻪا یﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺮتﻫﺎ یﺧﺮدﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ 1394 ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎک 80 :ﺷﺎﻣﻞ ،60 40و 726-73B درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ زراﻋﻲ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ و ارﻗﺎم ﻣﺎش) ازﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻲ، ﭘﺮﺗﻮ، ﻫﻨﺪی وﻻﻳﻦﻫﺎی -73Aو (ﺑﻪﻋﻨﻮان 726 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻜﻲ، رﻗﻢ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞآنﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮ ﻫﺎی ﻓ ﻨﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪروزرﺷﺪ از ﻛﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ، از ﻛﺎﺷﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﺎم، از ﻛﺎﺷﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ و از ﻇﻬﻮر ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای آن ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ. دار ﺑﻮد 726-73Aﻻﻳﻦ دارایﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ و رﻗﻢ ازﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره رﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ارﻗ ﺎم وﻻﻳﻦﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ 726-73A ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره رﺷﺪ زاﻳﺸﻲ را در ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم وﻻﻳﻦﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ دارا ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ رﻗﻢ ازﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻲﺑﺎوﺟﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻃﻮل دوره رﺷﺪ،ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ دوره رﺷﺪ زاﻳﺸﻲ را دارا ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 726-73A داد ﻛﻪ ﻻﻳﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲاﻋﻤﺎلﺷﺪه دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و رﻗﻢ ازﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﻮﺗﻪ و ﻃﻮل ﻏﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.

Keywords

, . ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ, ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ, دوران ﭘﺲ از ﮔﻠﺪﻫﻲ, ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﻲ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078034,
author = {Ziaei, Seyed Masoud and Khazaei, Hamid Reza and Nezami, Ahmad},
title = {تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {4},
month = {December},
issn = {2228-7604},
pages = {893--906},
numpages = {13},
keywords = {. ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ، ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، دوران ﭘﺲ از ﮔﻠﺪﻫﻲ، ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﻲ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A Ziaei, Seyed Masoud
%A Khazaei, Hamid Reza
%A Nezami, Ahmad
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]