چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14

عنوان : ( بررسی زیست محیطی منابع آبی دره و مخروط افکنه گرینه نیشابور به منظور مصارف آبیاری )

نویسندگان: فایزه سیرجانی اکبری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بررسی کیفیت منابع آبی دره و مخروطه افکنه گرینه نیشابور )خراسان رضوی( جهت مصارف آبیاری مورد بررسی قرار گرفت. لیتولوژی غالب منطقه شامل سنگ آهک، ماسه سنگ، شیل، بازالت، دولومیت، کنگلومرا و و هدایت الکتریکی در محل اندازه گیری شد. علاوه بر پارامترهای pH ، پارامترهای صحرایی شامل دما صحرایی غلظت آنیون ها و کاتیون های آب شامل سولفات (- 2 بیکربنات ( ،(SO4 - کربنات ( ،(HCO3 - کلر ( ،(CO3 ،(Cl- در آزمایشگاه اندازه گیری شد. دو کاتیون کلسیم و (K+) پتاسیم ،(Na+) سدیم ،(Mg منیزیم (+ 2 ،(Ca کلسیم (+ 2 Ca- ترکیب شیمیایی آبها در محدوده (Piper) منیزیم و آنیون بیکرینات، یونهای غالب بوده و بر روی نمودار پایپر و (SAR) قرار گرفتند که متأثر از لیتولوژی منطقه هستند. بر اساس درصد جذب سدیم Mg-HCO و 3 HCO3 نمونههای آب برای آبیاری مناسب ارزیابی شدند. در حالیکه بر اساس پارامتر خطر ،(EC) مقادیر هدایت الکتریکی 28/57 درصد از نمونه ها نامناسب ارزیابی شدند، بنابراین باید در آبیاری محصولات کشاورزی با این منابع آبی تمهیدات لازم به عمل آید.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, زیست محیطی, هیدروشیمی, گرینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078035,
author = {سیرجانی اکبری, فایزه and محمودی قرائی, محمدحسین and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی زیست محیطی منابع آبی دره و مخروط افکنه گرینه نیشابور به منظور مصارف آبیاری},
booktitle = {چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کیفیت آب، زیست محیطی، هیدروشیمی، گرینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زیست محیطی منابع آبی دره و مخروط افکنه گرینه نیشابور به منظور مصارف آبیاری
%A سیرجانی اکبری, فایزه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A همام, سیدمسعود
%J چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]