تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (25), شماره (3), سال (2018-8) , صفحات (61-78)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده )

نویسندگان: زهره فرزانگان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: کادمیم یکی از متداول ترین آلاینده های زیست محیطی است که می تواند اثر نامطلوبی بر روی همه ارگانیسم های زنده داشته باشد. از این رو یک روش پالایشی صحیح برای کاهش فراهمی فلز در خاک مورد نیاز است. از آن جا که نانومواد واکنش پذیری و ظرفیت جذب سطحی بیش تری نسبت به همان مواد در اندازه معمولی دارند، از این رو با گسترش کاربردهای مختلف نانوفناوری در زندگی بشر، ارزیابی کارایی نانوذرات در پالایش خاک های آلوده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. با این حال تاکنون در مورد امکان تثبیت فلزات سنگین به وسیله در خاک های آهکی گزارشی منتشر نشده است. به این منظور آزمایش حاضر با هدف (nHAP) نانوهیدروکسی آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده طراحی شد. nHAP بررسی تأثیر کاربرد مواد و روش ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل با 3 تکرار انجام شد. ابتدا خاک در سه سطح کادمیم (صفر، 20 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم خاک با استفاده از نمک کلرید کادمیم) آلوده و به مدت 0 و 1 درصد) به / در سه سطح (صفر، 25 nHAP یک ماه در رطوبت 70 % ظرفیت زراعی نگهداری شد. سپس نمونه های خاک اضافه شد. پس از 30 روز خواباندن، گونه بندی کادمیم با استفاده از عصاره گیری متوالی و قابلیت در شدت پیوند nHAP مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تأثیر DTPA جذب کادمیم در خاک با عصاره گیر و فاکتور تحرک استفاده گردید. (IR) کادمیم با خاک و تحرک کادمیم در خاک از نمایه تفکیک کاهش یافته غلظت کادمیم را در بخش تبادلی و آلی کاهش و در بخش کربناتی به طور nHAP یافته ها: نتایج نشان داد که کاربرد معنی داری افزایش داد اما بر مقدار کادمیم در بخش باقی مانده تأثیر معنی داری نداشت. نتایج استخراج کادمیم با غلظت کادمیم قابل جذب nHAP نشان داد که در سطح 40 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم، کاربرد هر دو سطح DTPA کارایی آن در کاهش فراهمی کادمیم افزایش یافت. ،nHAP را به طور معنی داری کاهش داد. با افزایش مقدار مصرفی و nHAP البته مقدار کاهش کادمیم قابل فراهم در خاک چشمگیر نبود. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش سطوح بیانگر کاهش قابلیت فراهمی و تحرک کادمیم در خاک است. کاربرد IR افزایش یافت که افزایش IR کادمیم، مقدار سبب کاهش معنی دار فاکتور تحرک یعنی موجب کاهش تحرک و خطر زیست محیطی کادمیم گردید. nHAP

کلمات کلیدی

, خاک, کادمیم, گونه بندی, نانوهیدروکسی آپاتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078050,
author = {فرزانگان, زهره and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {3},
month = {August},
issn = {2228-7604},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {خاک، کادمیم، گونه بندی، نانوهیدروکسی آپاتیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده
%A فرزانگان, زهره
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]