8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer , 2019-11-21

عنوان : ( بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو )

نویسندگان: بهاره جعفری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه سررطان یکی از عوامل الرلی مر ومیر در دنیا محسرو شرده و متاسرفانه درمان های سنتی باوجود پیشرفتهایی که داشتهاند، هریک دارای نواقصرری هسررتندا بنابراین نیاز به راهکارهای درمانی جدید روزبه روز پررنگتر میگردد. باکتریدرمانی سرررطان با رویکرد تبدیل ) راهبردی جدید اسرررت که از گرایش یاتی خانهگزینی باکتریها در تومور بهره برده تا بدین وسررریله آنزیمی که 1BDEPT پیشدارو به دارو ( تبدیلکننده یک پیشدارو به داروی فعال میباشد را به طور اختصالی به سوی تومور هدایت کند. ازجمله پیشداروهایی که تاکنون در مطالعات مورد استفاده قرار گرفتهاند، ترکیبات گلوکورونیده میباشند. در این بررسی، کارآیی ترکیب طبیعی بایکالین، فلاونوئیدی گلیکوزیدی، BDEPT در C26 ساعته سلولهای سرطان کولورکتال موشی 22 مورد ارزیابی قرارگرفت. پس از کشت BDEPT برای استفاده به عنوان پیشدارو در E. coli خرانره، ظل ت های مختلفی از بایکالین به تنهایی یا در همراهی با باکتری 69ظروف - که بیانکنندهی آنزیم بتا DH5α-luxβG ساعت گرمخانهگذاری، محیط کشت سلولها با محیط جدید تعویض و سلولها به مدت 22 گلوکورونیداز میباشرد، به سلول ها اضافه شد. بعد از بررسی گردید. MTT ساعت دیگر انکوبه شدند. درنهایت، درلد زندهمانی سلولها توسط آزمون 22 نتایج این مطالعه نشران داد ارر سرمیت بایکالین در حرور باکتری که با تولید آنزیم بتا -گلوکورونیداز منجر به فعالشدن بایکالین و تبدیل آن به

کلمات کلیدی

, E. coli , DH5α-luxβG باکتری BDEPT پیشدارو, بایکالین, بایکالئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078051,
author = {جعفری, بهاره and بهرامی, احمدرضا and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو},
booktitle = {8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
keywords = {E. coli ،DH5α-luxβG باکتری BDEPT پیشدارو، بایکالین، بایکالئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو
%A جعفری, بهاره
%A بهرامی, احمدرضا
%A مقدم متین, مریم
%J 8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer
%D 2019

[Download]