روانشناسی ورزش, دوره (1), شماره (1), سال (2019-12) , صفحات (1-15)

عنوان : ( تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم )

نویسندگان: وحیده ولایتی حقیقی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , صادق جعفرزاده , فاطمه علیرضائی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با توجه به وجود اختلالات ثبات قامتی کودکان طیف اوتیسم و تأثیر آن بر عملکرد حرکتی کودکان طیف اوتیسم، هدف از این مطالعه بررسی اثر مداخلات تعادلی مبتنی بر تحریک وستیبولار بر عملکرد ثبات قامتی و عملکرد اجتماعی این کودکان بود. روش ها: با توجه به معیارهای ورود 24 کودک(5 تا 12 سال) به‌صورت تصادفی در 3 گروه8 نفری که شامل گروه های مداخله، کنترل و بازی های آزاد بود، قرار گرفتند برنامه تمرینی تعادلی گروه مداخلهشامل 30 جلسه تمرین تعادلی (30 تا 45 دقیقه/3جلسه درهفته) بود، گروه کنترل برنامه‌ی آموزشی مدرسه را دریافت می‌کردند و گروه بازی آزادبه بازی های طبیعی ویژه ی سن خود می پرداختند. برای ارزیابی ثبات قامتاز دستگاه صفحه نیرو، و برای ارزیابی عملکرد اجتماعی از مقیاس عملکرد اجتماعی اسکات بلینی استفاده شد. نتایج:نتایج این مطالعه نشان داد که میزان نوسانات ثبات قامتیدر محور قدامی خلفی پای راست (71/0=T، 001>P)و محورمیانی جانبیپای راست(71/0=T، 001>P) و همچنین ثبات قامتیدر محور قدامی خلفی پای چپ (09/1=T، 001>P)و محورمیانی جانبی پای چپ (02/2=T، 001>P) در پس‌آزمون کاهش معناداری داشت، عملکرد اجتماعی نیز نسبت به دو گروه دیگر بهبود معناداری یافت (85/0=T، 001>P). بحث و نتیجه گیری: تمرینات تعادلی باهمراهی تمرینات مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار توانسته است بر تعادل کودکان اوتیسم تأثیر گزار باشد. به نظر می‌رسد این مداخله برای بهبود تعادل این کودکان و افزایش عملکرد اجتماعی آنان مفید است.

کلمات کلیدی

ثبات قامت ایستا و پویا. سیستم تعادلی.کودکان طیف اوتیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078055,
author = {ولایتی حقیقی, وحیده and صابری کاخکی, علیرضا and سهرابی, مهدی and صادق جعفرزاده and علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم},
journal = {روانشناسی ورزش},
year = {2019},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2676-3729},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {ثبات قامت ایستا و پویا. سیستم تعادلی.کودکان طیف اوتیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم
%A ولایتی حقیقی, وحیده
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A سهرابی, مهدی
%A صادق جعفرزاده
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J روانشناسی ورزش
%@ 2676-3729
%D 2019

[Download]