پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (9), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (927-958)

عنوان : ( مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت )

نویسندگان: آیدا فیروزیان‌پور اصفهانی , رضا پیش قدم , سمانه نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بر آنست تا به شیوه ای کیفی و کمی، نواز ه های در یافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان را با درنظرگرفتن عامل جنسیتِ مدرس واکاوی کند. در مرحلة کیفی، شر کت کنندگان متشکل از 28 مدرس انتخاب شدند. انواع نوازه های دریافتی مدرسان به واسطه مصاحبه ها ی نیمه ساختار یافته با آن ها، مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه ای طراحی شد. پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار 181 مدرس قرار داده شد و تفاوت نوازه های دریافتی مدرسان به لحاظ کمی مورد تحلیل واقع شد . یافته های کیفی نشان داد که مدرسان زن در مقا یسه با مدرسان مرد، نسبت به دریافت نوازه ها ی غیرکلامی مثبت، کلامی غیرشرطی منفی و کلامی شرطی منفی حساس تر بودند . نتایج بخش کمی نیز نشان داد که میان بهرة نوازه ای مدرسان زن و مرد از نظر ح ی که د ر نتیجة دریافت انواع نوازه ها ی غیرکلامی مثبت، عدم دریافت نوازه و کلامی شرطی منفی پدید می آید، تفاوت معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی

, نوازش, نوازه, نوازه شونده, نوازه گر, جنسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078088,
author = {آیدا فیروزیان‌پور اصفهانی and پیش قدم, رضا and سمانه نادری},
title = {مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {2588-4123},
pages = {927--958},
numpages = {31},
keywords = {نوازش، نوازه، نوازه شونده، نوازه گر، جنسیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت
%A آیدا فیروزیان‌پور اصفهانی
%A پیش قدم, رضا
%A سمانه نادری
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2019

[Download]