مدیریت کسب و کار بین المللی, دوره (2), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (73-96)

عنوان : ( بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهبود عملکرد صادراتی کسب‌ و کار ها به عامل بسیار مهمی برای دوام و بقای سازمان‌ها و همچنین رشد اقتصادی کشورها در سطح بین الملل تبدیل‌ شده است. مدیریت منابع انسانی نیز هم‌راستا با این جریان نگاه خود را به رویکرد پایدار توسعه داده است. مدیریت منابع انسانی سبز به‌عنوان شاخه‌ای از مدیریت منابع انسانی، موضوعی نوین در رشته مدیریت منابع انسانی استراتژیک است که بر هدف پایداری زیست‌محیطی تأکید دارد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پیمایشی و با استفاده از الگوی مدل یابی معادله ساختاری است. موردمطالعه این تحقیق تعداد 175 شرکت صادرکننده در شهر مشهد، که طی پنج سال گذشته صادرات داشته‌اند، به‌عنوان بخشی از گروه سازمان‌های صادرکننده به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. بر اساس یافته‌ها و نتایج به‌دست‌آمده استراتژی منابع انسانی سبز بر مزیت رقابتی رهبری هزینه و تمایز تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. این در حالی است که نقش میانجی‌گری مزیت رقابتی تمایز و رهبری هزینه در رابطه میان استراتژی‌ منابع انسانی سبز و عملکرد صادراتی سازمان‌ها مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

استراتژی منابع انسانی سبز؛ مزیت رقابتی تمایز؛ مزیت رقابتی رهبری هزینه؛ عملکرد صادراتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078091,
author = {رحیم نیا , فریبرز and اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتی},
journal = {مدیریت کسب و کار بین المللی},
year = {2020},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2588-5057},
pages = {73--96},
numpages = {23},
keywords = {استراتژی منابع انسانی سبز؛ مزیت رقابتی تمایز؛ مزیت رقابتی رهبری هزینه؛ عملکرد صادراتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J مدیریت کسب و کار بین المللی
%@ 2588-5057
%D 2020

[Download]