کنفرانس تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها )

نویسندگان: امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه ی جوامع و افزایش روز افزون شهرنشینی در فرایند جهانی شدن، باعث ایجاد بازارهای جدید و تشدید رقابت بر سر دسترسی به منابع محدود موجود می گردد و مفهوم شهرهای دانش و نوآور بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد می باشد. در این راستا چالش ها و فرصت های این مهم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های کیفی نیمه ساختار یافته با 14 نفر از کارشناسان مربوطه جمع آوری گردیده است. نمونه آماری به روش گلوله برفی تعیین گردید و داده ها با روش تحلیل موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از نرم افزار ونسیم جهت مدلسازی اطلاعات جمع آوری شده استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که چهار زیر سیستم شناسایی شده در این پژوهش روی هم تاثیر گذاشته و از یکدیگر تاثیر می پذیرد. در انتها مدل سیستمی پژوهش که نشان دهنده چالش ها و فرصت های پیش روی شکل گیری شهر دانش در مشهد است ارائه می گردد و پیشنهادات جهت رسیدن به مفهوم شهر دانش ارائه گردیده است. یکی از مهمترین پیشنهادات پژوهش حاضر لزوم نگاهی سیستمی در توسعه مفهوم شهر دانش در مشهد و با تاکید بر اولویت قرار گرفتن تدوین طرح راهبردی توسعه شهری مشهد است.

کلمات کلیدی

, شهر دانش, تفکر سیستمی, چالشها و فرصتها, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078104,
author = {خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها},
booktitle = {کنفرانس تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهر دانش، تفکر سیستمی، چالشها و فرصتها، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها
%A خوارزمی, امید علی
%J کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]