کنفرانس تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) )

نویسندگان: مینا شجاع , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به نقش و کاربرد موثر روش تفکر سیستمی در راستای بهبود و ارتقای مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از روش کمی و کیفی استفاده شده است که در بخش کیفی 10 نفر از صاحب‌نظران حوزه‌ ریسک منابع انسانی در شهرداری مشهد به روش گلوله‌برفی برای مصاحبه انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری روسای ادرات شهرداری مشهد می‌باشند که در حوزه‌های عملیاتی مورد بررسی 37 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جهت بررسی میزان تاثیر و اولویت‌بندی میزان تاثیر هر یک از عوامل مربوط به ریسک فردی متخصصین منابع انسانی از روش‌ معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS و به منظور ترسیم دیاگرام‌های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم‌افزار Vensim استفاده شده است. نتایج تحقیق، ریسک فردی متخصصین منابع انسانی را به 3 دسته 1) ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت فنی؛ 2) ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت ادراکی و 3) ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت انسانی، تقسیم ‌می‌کند، سپس با استفاده از تفکر سیستمی در یک سازه‌ی واحد و با نگاهی کل‌گرانه بین این سه بعد و 15 مولفه‌ی آن به بررسی چگونگی ارتباط بین آن‌ها می‌پردازد. با توجه به سیستم نهایی ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت ادراکی بیشترین تاثیر را بر ریسک فردی متخصصین منابع انسانی داشته و به‌عنوان یک عامل حیاتی در سیستم به‌شمار می‌رود چرا که هم بر عوامل متعددی تاثیر گذاشته و از عوامل متعددی نیز تاثیر می‌پذیرد.

کلمات کلیدی

, تفکر سیستمی, مدیریت ریسک, ریسک فردی متخصصین‌منابع انسانی, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078105,
author = {شجاع, مینا and خوارزمی, امید علی and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد)},
booktitle = {کنفرانس تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفکر سیستمی، مدیریت ریسک، ریسک فردی متخصصین‌منابع انسانی، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد)
%A شجاع, مینا
%A خوارزمی, امید علی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]