مهندسی عمران شریف, دوره (35.2), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (107-118)

عنوان : ( مطالعه ی عددی پارامترهای مؤثر در توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه ی سازه - خاک -سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه )

نویسندگان: رضا اسمعیل زاده شهری , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر پاسخ غیرخطی سامانه سازه-خاک-سازه شامل دوره تناوب سازه اصلی (T1) و مجاور (T2)، فاصله سازه‌ها (d) و نوع خاک به‌صورت جامع بررسی شده است. هدف از این مقاله، شناخت اصولی تأثیرات هر پارامتر بر تغییرشکل غیرخطی سازه و پیش‌بینی رفتار سازه بدون مدل‌سازی سازه مجاور است. برای این منظور 6 سازه 2 تا 15 طبقه واقع بر دو نمونه خاک رس در سه فاصله صفر، 10 و 25 متری مدل و با استفاده از روش تاریخچه زمانی غیرخطی تحلیل‌شده‌اند. بر اساس نتایج، تکیه‌گاه نرم باعث افزایش شدید نسبت دریفت طبقه اول به حالت تکیه‌گاه ثابت می‌شود که حداقل این نسبت 1/1 و حداکثر آن 61/3 است. از طرفی، افزایش T1 و T2 منجر به افزایش تغییرشکل سازه می‌گردد به-طوری‌که تأثیرات T1 حداقل دو برابر T2 است. برای سازه‌های اصلی با T1 در محدوده 7/0 تا 5/1 برابر دوره تناوب خاک، دریفت سازه دچار تشدید می‌شود. برای سازه‌های با دوره تناوب بیشتر از 3 ثانیه، افزایش فاصله سازه‌ها باعث کاهش اثرات سازه مجاور می‌گردد.

کلمات کلیدی

, اندرکنش سازه, خاک, سازه اندرکنش خاک, سازه دریفت جابجایی جانبی روش مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078127,
author = {اسمعیل زاده شهری, رضا and کرم الدین, عباس},
title = {مطالعه ی عددی پارامترهای مؤثر در توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه ی سازه - خاک -سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2020},
volume = {35.2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2676-4768},
pages = {107--118},
numpages = {11},
keywords = {اندرکنش سازه-خاک-سازه اندرکنش خاک-سازه دریفت جابجایی جانبی روش مستقیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی عددی پارامترهای مؤثر در توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه ی سازه - خاک -سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه
%A اسمعیل زاده شهری, رضا
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2020

[Download]