حفاظت گیاهان, دوره (33), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (475-491)

عنوان : ( اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص )

نویسندگان: سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , Yoshiharu Fujii ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تلاش جهانی درکشاورزی نوین به سمت کاهش هرچه بیشتر استفاده از سموم مضر و معرفی روش های جدید برای کنترل علف های هرز می باشد که یکی از این روش ها استفاده از خاصیت آللوپاتی است. این مقاله به منظور شناسایی گونه های جدید آللوپات و ترکیبات بازدارنده موجود در آنها بصورت تدخینی انجام شده است. این پژوهش در قالب دو آزمایش مجزا اجرا شد و از گیاه کاهو بعنوان مدل استفاده شد. اثر 112 اسانس گیاهی در دو غلظت 1 و 3 میکرولیتر در ویال بصورت تدخینی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو بررسی شد. صفات مرتبط با جوانه زنی (درصد و متوسط زمان جوانه زنی، درصد ایجاد رکود در بذر و درصد مرگ جنین) و رشد گیاهچه (رشد هیپوکوتیل، ریشه چه، و شاخص قدرت گیاهچه) بررسی شدند. نتایج بیانگر اثرات معنی دار بازدارنده اسانس ها حتی در غلظت 1 میکرولیتر بر صفات مورد بررسی بود. بطوریکه اسانس شمعدانی معطر، انیسون و آویشن دنایی بیشترین اثر بازدارندگی بر جوانه زنی ( 100 %)؛ اسانس هل سیاه، درمنه دشتی، ذبادرشبی و آویشن خزری بیشترین تاثیر ایجاد تاخیر در جوانه زنی (بیش از 224 %)؛ اسانس کاکوتی، زنیان و شمعدانی معطر بیشترین اثر در ایجاد رکود بذر (بیش از 22 %)؛ و اسانس انیسون و آویشن دنایی بیشترین درصد مرگ جنین ( 100 %) را داشتند. اسانس انیسون، پونه کوهی، برازمبل و آویشن دنایی بیشترین بازدارندگی رشد گیاهچه (بیش از 94 %) را موجب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند موجب شناسایی ترکیبات جدید آللوپات شود که می توانند کاربردهای مختلف داشته باشند، از جمله در تولید علف کش های طبیعی استفاده شوند.

کلمات کلیدی

, ترکیبات فرار, دگرآسیبی, سوآب پنبه ای, گیاهان دارویی, فیتوتوکسیسیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078151,
author = {میرمصطفائی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and Yoshiharu Fujii},
title = {اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2020},
volume = {33},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {475--491},
numpages = {16},
keywords = {ترکیبات فرار، دگرآسیبی، سوآب پنبه ای، گیاهان دارویی، فیتوتوکسیسیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص
%A میرمصطفائی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A Yoshiharu Fujii
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2020

[Download]