مطالعات تفسیری, دوره (10), شماره (39), سال (2019-12) , صفحات (61-74)

عنوان : ( بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر )

نویسندگان: جواد نصیری وطن , مهدی جلالی , صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرآن کریم دو واژه مترادف نمای غبس ئبسر در آیه22 سوره مدثر ثم عبس وبسر آمده است. واژه شناسان ومفسران برای این 2واژه اقوالی را ذکر کرده اند.چنانچه برای بسر 11 معنا ذکر کرده اند که نشاندهنده اختلاف نظر آنان است.دراین مقاله برای روشن شدن معنای این واژه ها ضمن مراجعه به منابع لفوی ودریافت معنای صحیح واژه به بررسی دیدگاههای مفسران با توجه به سیاق آیه پرداخته شده است.یافته های تحقیق حاکی ار آن است کهمناسبترین تعبیر دراین سیاق برای عبس اخم کردن وبرای بسر مکث وایستادن همراه با تفکر است.این نظریه افزون بر هماهنگی با سیاق واقوال برخی از واژه شناسان ومفسران به دفع شبهه ترادف نیز می پردازد.

کلمات کلیدی

, آیه22مدثر, تفسیر مفردات, عبس, بسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078153,
author = {نصیری وطن, جواد and جلالی, مهدی and اکبری, صاحبعلی},
title = {بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2019},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {2228-7256},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {آیه22مدثر- تفسیر مفردات- عبس- بسر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر
%A نصیری وطن, جواد
%A جلالی, مهدی
%A اکبری, صاحبعلی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2019

[Download]