علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (2), سال (2019-12) , صفحات (1-29)

عنوان : ( واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود )

نویسندگان: بتول صیفوری طغرالجردی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده باروری رفتار تجربی و بالفعل فرزندآوری یعنی تعداد فرزندان به دنیا آمده‌ای است که یک زن در طول 35 سال قابلیت باروری خود دارد و ناظر بر موالید زنده است.در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی با موضوع تعیین‌کننده‌های باروری در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است.در این تحقیق برانیم تا تعیین‌کننده‌های باروری ده سال اخیر را در تحقیقات داخلی و خارجی بررسی کنیم.روش تحقیق در این مقاله فراتحلیل می‌باشد و جامعۀ آماری این تحقیق،تمام مقالات معتبر علمی هستند که در ده سال اخیر در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی منتشرشده‌اند.در این مطالعه از بین 80 تحقیق مرتبط با موضوع؛45 تحقیق با موضوع تعیین‌کننده‌های باروری در بازه زمانی 1397-1387 هجری شمسی (2019-2009 میلادی)انتخاب و با برنامه فراتحلیل جامع تحلیل شدند. نتایج مرور نظام‌مند دربارۀ متغیرهای اثرگذار بر میزان باروری یا تعیین‌کننده‌های باروری در تحقیقات موردبررسی نشان داد که تاکنون 45 متغیر در این خصوص لحاظ ‌شده است.اندازۀ اثر ثابت 0.770 و اندازۀ اثر تصادفی 0.695 تأثیر زیاد 45 متغیرها را بر میزان باروری نشان می‌دهد که از بین آن‌ها 7 متغیر قدرت زن در ساختار خانواده، تحصیل زنان در گذار اقتصادی، سن بالای ازدواج، تناسب‌اندام زنان، سقط‌جنین، آموزش پدران در نگه‌داری فرزند و تحصیلات زنان،به ترتیب بیشترین تأثیر را بر باروری داشتند.

کلمات کلیدی

, باروری, عوامل تعیین‌کننده, فراتحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078155,
author = {صیفوری طغرالجردی, بتول and حسنی درمیان, غلامرضا and مجدی, علی اکبر and کرمانی, مهدی},
title = {واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2019},
volume = {16},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {باروری، عوامل تعیین‌کننده، فراتحلیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود
%A صیفوری طغرالجردی, بتول
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%A مجدی, علی اکبر
%A کرمانی, مهدی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2019

[Download]