پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (7), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (59-67)

عنوان : ( اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , مریم السادات کیافر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش توانایی نظریه ذهن و کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی انجام شد. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون بود. تعداد 34 کودک (با نشانگان پرخاشگری) پس از اجرای پیشآزمون به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کودکان گروه آزمایش به مدت 9 جلسه آموزشهای مرتبط با نظریهی ذهن را دریافت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامهی پرخاشگری واحدی و همکاران و آزمون باور کاذب بود. دادهها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافتههای به دست آمده از تحلیل کوواریانس، مداخلههای مرتبط با نظریهی ذهن باعث افزایش توانایی نظریهی ذهن و کاهش پرخاشگری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید. با استناد به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که آموزش نظریهی ذهن میتواند باعث افزایش توانایی نظریهی ذهن و کاهش پرخاشگری کودکان گردد. بنابراین باید بر آموزش این مسائل در بافت والد- کودک و در مهدهای کودک برای رشد کودکان تأکید گردد. کلیدواژهها: پرخاشگری،

کلمات کلیدی

نظریه ذهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078193,
author = {امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین and کیافر, مریم السادات},
title = {اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-0166},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {نظریه ذهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%A کیافر, مریم السادات
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ 2008-0166
%D 2014

[Download]