پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2022-5) , صفحات (369-388)

عنوان : ( تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگی )

نویسندگان: محسن تیموری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و قابلیت هضم پروتئین خام و ماده خشک ذرت از یک جیره پایه که تنها منبع انرژی و پروتئین آن ذرت کاندیشن شده (در دماهای 55، 70 وC°85 به‌مدت 150 ثانیه) و نشده با و بدون مکمل آنزیمی بود، آزمایش اول به روش ‌جمع‌آوری فضولات با استفاده از 144 قطعه جوجه‌گوشتی در سن 9–3 روزگی انجام شد. ‌فرآوری ذرت در C°70 نسبت به C°85، قابلیت هضم ماده خشک را به‌طور معنی‌داری بهبود بخشید. در آزمایش دوم، اثر دماهای کاندیشنینگ و مکمل آنزیمی (روابیو، سطح صفر و 5/0 گرم در کیلوگرم جیره) با استفاده از 576 قطعه جوجه‌گوشتی 24-1 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل 2×4 با 6 تکرار و 12پرنده در هر تکرار مطالعه شد. کاندیشنینگ ذرت ضریب تبدیل خوراک را در سن 10-1 روزگی به‌طور معنی‌داری بهبود داد؛ اما سایر صفات عملکردی تحت تأثیر تیمارها و اثرات متقابل آنها قرار نگرفت. افزودن آنزیم باعث کاهش معنی‌دار وزن نسبی لوزالمعده شد. کاندیشنینگ ذرت باعث بهبود معنی‌دار پهنای پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شد. افزودن آنزیم ارتفاع و پهنای پرز را به‌طور معنی‌داری بهبود داد. جمعیت لاکتوباسیل‌ها تحت تأثیر ‌فرآوری و مکمل آنزیمی بهبود معنی‌داری نشان داد. بیفیدوباکترها، اشریشیا کولای و کلستریدیوم در محتویات ایلئوم تحت تأثیر ‌فرآوری، آنزیم و اثر متقابل آنها قرار نگرفت. با توجه به نتایج این آزمایش، ‌‌فرآوری حرارتی ذرت و افزودن آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی اثر ‌معنی‌داری بر عملکرد رشد نداشت؛ ولی شاخص‌های بافت‌شناسی ژژنوم و فلور میکروبی روده کوچک را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, ذرت, فرآوری حرارتی, جوجه گوشتی, آنزیم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078262,
author = {تیموری, محسن and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2022},
volume = {13},
number = {3},
month = {May},
issn = {2008-3106},
pages = {369--388},
numpages = {19},
keywords = {ذرت، فرآوری حرارتی، جوجه گوشتی، آنزیم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگی
%A تیموری, محسن
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2022

[Download]