طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2019-10) , صفحات (347-360)

عنوان : ( سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردی )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده , معصومه دهقان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: داروسازی (صیدنه) به سبب ضرورت و نیاز همیشگی انسان از قدیمی ترین دانش‌ها در سیر تاریخ علوم و تمدن بشری به‌شمار می رود. ساخت و ترکیب داروها مستلزم شناخت مواد دارویی بود. در میان داروها با منشأ گیاهی، حیوانی و مواد معدنی، سنگ‌ها نیز کارکرد دارویی و درمانی داشتند. مواد و روش‌ها: این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر متون پزشکی متقدّم (فردوس الحکمه، الحاوی، القانون، التَصریف، ذخیرۀ خوارزمشاهی) انجام گرفته است. تحقیق حاضر مطالعه ای مروری است که جستجوی کلیدواژگان اصلی آن، حجر و سنگ در متون دست اول پزشکی و نرم‏افزار طب در بازۀ زمانی پنج‏ماهه انجام شد. یافته ها: مطالعات حاکی از آن است که سنگ‌ها به عنوان مادۀ دارویی در درمان انواع بیماری‌های جسمی، اختلالات روحی و حتی ناراحتی های پوستی تجویز شده اند. نحوۀ کاربرد سنگ و جواهرات به شیوۀ استعمال داروی مفرد، ساخت داروهای مرکّب، ترکیب در معجون ها و حَب ها بوده است. در مواردی پزشکان برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و مداوای آن توصیه می کردند که بیمار سنگ به همراه خود داشته باشد. نتیجه گیری: امروزه به سنگ‌درمانی به عنوان دیدگاهی جدید در درمان توجه می‌شود و مطالعات و تحقیقاتی دربارۀ تأثیر سنگ‌ها انجام شده است. با توجه به کارکرد دارویی سنگ‌ها در پیشینۀ تاریخی دانش پزشکی و داروسازی، می توان از تجربیات و نظرات اندیشمندان مسلمان در این حوزه بهره برد. گرچه کاربرد دارویی سنگ‌ها و کانی‌ها نیازمند مطالعه و روش‌های آزمایشی علمیِ نوین خواهد بود.

کلمات کلیدی

, سنگ درمانی, کانی شناسی, متون پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078266,
author = {فرخنده زاده, محبوبه and معصومه دهقان},
title = {سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردی},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2019},
volume = {9},
number = {4},
month = {October},
issn = {1658-2322},
pages = {347--360},
numpages = {13},
keywords = {سنگ درمانی، کانی شناسی، متون پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A معصومه دهقان
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2019

[Download]