خانواده، اختلال اتیسم و چالشهای همراه , 2019-04-29

عنوان : ( اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR )

نویسندگان: شهربانو عالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه مساله: افزایش شیوع اختلال طیف اتیسم در سالهای اخیر نگران کننده میباشد. از این رو جستجو و طراحی رویکردهای جدید درمانی امری ضروری است. هدف: با توجه به ارتباط دوسویه بین سلامت روانی کودک و خانواده، براساس رویکرد DIR ، درمانی خانواده محور طراحی شده و مورد سنجش قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این مطالعه، مروری بر وضعیت سلامت روان خانوادههای دارای کودک اتیسم، درمان DIR و درمان خانواده محور مبتنی بر این رویکرد میباشد. روش: این پژوهش یک مطالعه مروری است و اطلاعات با مطالعه مقالات، کتابها و رسالههای مرتبط با این موضوع جمع آوری شده است. یافتهها: خانوادههای دارای کودک اتیسم در حیطههای مختلف سلامت روان دشواریهایی را تجربه میکنند. در خصوص درمانها نیز تاکنون پژوهشها اثر بخشی بازی درمانی DIR را در بهبود این کودکان تأیید نمودهاند. همچنین بر اساس پژوهشهای موجود درمانهای خانواده محور با هدف توانمندسازی و فعال نمودن خانوادهها موجب افزایش اثربخشی درمانها میشوند. همسو با این یافته درمان خانواده محور DIR توسط عالی و همکاران ) 6939 ( طراحی شده است و براساس یافتهها اثربخشی بالایی دارد و ابزاری نیز که در این راستا طراحی شده است از ویژگیهای روانسنجی مطلوبی برای استفاده در مطالعات خانواده برخوردار است. نتیجهگیری: ابزار سنجش کارکرد تحولی خانواده ابزار معتبری در سنجش عملکرد خانواده است و درمان خانواده محور DIR میتواند اثربخشی بازی درمانی فلورتایم را افزایش دهد و به منظور بهبود وضعیت کودکان اتیسم و ارتقاء سلامت روان خانوادههایشان مورد استفاده قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, اختلال طیف اتیسم, سلامت روانی خانواده, درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078273,
author = {عالی, شهربانو},
title = {اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR},
booktitle = {خانواده، اختلال اتیسم و چالشهای همراه},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {اختلال طیف اتیسم، سلامت روانی خانواده، درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR
%A عالی, شهربانو
%J خانواده، اختلال اتیسم و چالشهای همراه
%D 2019

[Download]