دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران , 2016-10-04

عنوان : ( مروری بر روشهای بی حسی های تشخیصی در اندام حرکتی قدامی اسب )

نویسندگان: کامران سرداری , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیرغم پیشرفت روشهای تشخیصی در طب ورزشی اسب در چند سال اخیر، بیحسی تشخیصی هنوز هم ارزشمندترین ابزار بهمنظور تشخیص بالینی لنگش است بهگونهای که هر چند انجام روشهای صحیح بیحسی تزریقی مستلزم درک کامل آناتومی اندامها، مهارتهای فردی و تجربیات بالینی است اما نیاز به تجهیزات اندک و ارزان بودن آن، امکان انجام در محل معاینه بیمار و مشاهده سریع نتایج حاصل از آن، موجب شده است تا این روش همچنان جایگاه خود را در شناسایی موضعی لنگش حفظ کرده باشد. این روشها مشتمل بر استفاده از یک داروی بیحسی موضعی بهصورت تزریقی و سپس مشاهده چگونگی تغییرات درد در اندام پس از طی گذش زمان مناسب از تزریق، پاسخ اندام و عملکرد آن است. بیحسی عصبی ) Perineural anesthesia or nerve block ( و بیحسی ساختارهای سینوویال شامل بیحسی مفصلی، بیحسی غلاف تاندون و بیحسی بورس روشهای مختلفی هستند که در تشخیص بیماریها و جراحات اندامهای حرکتی در اسب کاربرد دارند. استفاده از این روشها بهصورت صحیح در اغلب موارد دامپزشک را به سمت ناحیه درگیر و بهدنبال آن اتخاذ روش درمانی مناسب سوق میدهد. بنابراین بهنظر میرسد آشنایی با اصول صحیح بیحسی موضعی و جنبههای مختلف آن برای تمام دامپزشکان طب ورزشی اسب الزامی است. در مقاله حاضر اصول بیحسی موضعی، کاربردهای مختلف آن و روشهای مختلف قابل انجام بیحسی موضعی در اندام حرکتی قدامی معرفی میشود.

کلمات کلیدی

, اسب, لنگش, بی حسی موضعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078286,
author = {سرداری, کامران and قاسمی, سمانه},
title = {مروری بر روشهای بی حسی های تشخیصی در اندام حرکتی قدامی اسب},
booktitle = {دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {اسب; لنگش; بی حسی موضعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روشهای بی حسی های تشخیصی در اندام حرکتی قدامی اسب
%A سرداری, کامران
%A قاسمی, سمانه
%J دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]