پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (1-14)

عنوان : ( اثر کم آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم )

نویسندگان: علیرضا برجسته , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چنیذ ثب تٛجٝ ثٝ حٔذٚدیت ٙٔبثع آة ٚ تبثیش ٙٔفی و جٕٛد آة ٚ سلبثت ع فّ ٞبی ٞشص ثش ع ىّٕشد ٌٙذ ،ْ ثشسػی خلٛکیبت یٌبٜ ٌٙذ تحت تبثیش و جٕٛد آة ٚ سلبثت ع فّ ٞشص اص اٞ یٕت خبکی ثشخٛسداس اػت . آص بٔیؾ ضٔسعٝ ای ثٝ کٛست وشت ٞبی خشد ؿذٜ دس لبتِ عشح ث ّٛن وب تلبدفی ثٝ ٙٔظٛس ثشسػی 4> ٚ 4: دسکذ ی٘بص آثی ٌٙذ ثٝ عٙٛا عب اک یّ( ٚ تشاو ع فّ ٞرشص یرٛ و ٚیری )رٟربس ، تبثیش و آٓثیبسی )ػٝ سطی آثیبسی ٔت ثش تأ یٔ 544 84 ٚ 4> ثٛتٝ دس تٔش شٔثع ثٝ عٙٛا عب فشعی( دس شٔوض تحمیمبت وبٚسصی اػتب ػ ٕٙب )ؿبٞشٚد( ا ج٘رب ؿرذ ، تشاو یٛ و ؿب تشاو کفش، 64 ت٘بیج ٘ب داد وٝ اثش و آثیبسی ٚ افضایؾ تشاو یٛ و ثش تعذاد ػٙج ّٝ، تعذاد دا ٝ٘ دس ػٙج ّٝ، ٚص ٞضاس دا ٝ٘، عرٛ ػرٙج ّٝ، استفربو ثٛترٝ، ع ىّٕرشد دا ر٘ٝ، 55/: 7 ٚ 8 ع ىّٕشد ثیٛ ِٛطیه، ؿبخق ثشداؿت ٚ ثٟشٜ ٚسی آة عٔٙی داس ثٛد وبٞؾ یٔضا آة لٔشفی ثٝ 4: دسکذ ی٘ربص آثری ثرٝ تشتیرت وربٞؾ = 9 دسکذی ع ىّٕشد دا ٝ٘ ٚ ثیٛ ِٛطیه ٌٙذ دس تشاو 4> ثٛتٝ یٛ و دس تٔش شٔثع سا ثٝ د ج٘ب داؿت افضایؾ تشاو یٛ و ترب 64 ثٛترٝ دس تٔرش شٔثرع تربثیش عٔٙی داسی ثش ع ىّٕشد دا ٝ٘ ٚ ثیٛ ِٛطیه ٌٙذ ذ٘اؿت دس یبیِ وٝ افضایؾ تشاو ثٝ 4> ثٛتٝ دس تٔش شٔثع دس سطی و آٓثیبسی تأ یٔ 4: دسکذ ی٘بص آثی ٛٔجت 6 دسکذی ع ىّٕشد دا ٝ٘ ٚ ثیٛ ِٛطیه ؼ٘جت ثٝ ؿبٞذ ) 544 % ی٘بص آثی( ٚ تشاو کفش یٛ و ؿذ تعذاد ػٙج ّٝ دس ٚایذ ػغح ٞ جٕؼت یٍ :/ 96 ٚ 6 / وبٞؾ 7 ثٔجت ٚ عٔٙی داسی (r=0.97 **) ثب ع ىّٕشد داؿت ٞ چٕٙی ت٘بیج ٘ب داد وٝ و آٓثیبسی ثٝ یٔضا تأ یٔ 4> دسکذ ی٘بصآثی ٌٙذ ع رّی سغر وربٞؾ = دسکذی ع ىّٕشد دا ٝ٘ ثب کشفٝ جٛیی 56 دسکذی آة ٛٔجت افضایؾ :/ 8 دسکذی ثٟشٜ ٚسی آة ) ؼ٘جت ع ىّٕشد دا ٝ٘ ثٝ آة لٔشفی( ؼ٘رجت ثرٝ ؿرشایظ غٔ ّٛة سعٛثتی ؿذ دس یبیِ وٝ ثب وبٞؾ یٔضا آة آثیبسی ثٝ 4: دسکذ ی٘بص آثی، ثٟشٜ ٚسی آة ؼ٘جت ثٝ ؿشایظ غٔ ّٛة سعرٛثتی :/ 57 دسکرذ وربٞؾ یبفت آص بٔیؾ یبضش ٘ب داد وٝ ا ىٔب داسد وبٞؾ یٔضا آة ثٝ 4> دسکذ ی٘بص آثی دس ؿشایظ حٔذٚدیت ٙٔبثع آثی ثتٛا ذ٘ ض کشفٝ جٛیی دس لٔشو آة ثٝ ثجبت تٛ یِذ ی٘ض دس ای ؿشایظ و هٕ بٕ٘یذ

کلمات کلیدی

, اٍص اّی ملیذی: استفبو, ثٟشٜ ٚسی آة, تعذاد ػٙج ّٝ, تٙؾ خىی, ع فّ ٞشص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078300,
author = {برجسته, علیرضا and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and اسکندر زند},
title = {اثر کم آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {اٍص اّی ملیذی: استفبو، ثٟشٜ ٚسی آة، تعذاد ػٙج ّٝ، تٙؾ خىی، ع فّ ٞشص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کم آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
%A برجسته, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A اسکندر زند
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2019

[Download]