مدیریت صنعتی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-2) , صفحات (575-599)

عنوان : ( کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی )

نویسندگان: سیما حدادیان , زهرا ناجی عظیمی , ناصر مطهری فریمانی , بهروز مینایی بیدگلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل محیطی متعددی بر تعداد بیماران بیمارستان ها اثرگذار است که بدون در نظر گرفتن آن ها، از امکانات و نیروی انسانی بیمارستان ها استفاده ی غیربهینه خواهد شد. در این پژوهش ارتباط بین عوامل محیطی با تعداد بیماران بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد با هم آیی چندبعدی که یکی از روش-های داده‌کاوی است بررسی می شود. بدین منظور تعداد بیماران بخش های نفرولوژی، هماتولوژی و اورژانس این بیمارستان به طور مجزا در نظر گرفته شده و ارتباط بین تعداد بیماران آنها با عوامل محیطی از جمله دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، سرعت باد، فشار هوا، آلودگی هوا و فصول مختلف تحلیل می شود. به منظورکاوش قواعد در این پژوهش از الگوریتم آپریوری که برای کاوش قواعد با هم آیی معرفی شده، استفاده می گردد. نتایج بدست آمده نشانگر تعدادی از قواعد است که ارتباط بین تعداد بیماران در بخشهای مختلف بیمارستان با عوامل محیطی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد با هم آیی چندبعدی, الگوریتم آپریوری, رگرسیون خطی, عوامل محیطی, تعداد بیماران بیمارستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078312,
author = {حدادیان, سیما and ناجی عظیمی, زهرا and مطهری فریمانی, ناصر and بهروز مینایی بیدگلی},
title = {کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی},
journal = {مدیریت صنعتی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5885},
pages = {575--599},
numpages = {24},
keywords = {رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد با هم آیی چندبعدی، الگوریتم آپریوری، رگرسیون خطی، عوامل محیطی، تعداد بیماران بیمارستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی
%A حدادیان, سیما
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A بهروز مینایی بیدگلی
%J مدیریت صنعتی
%@ 2008-5885
%D 2020

[Download]