پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (4), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (71-96)

عنوان : ( طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد) )

نویسندگان: محبوبه زارع زاده , زهرا ناجی عظیمی , علی مروتی شریف آبادی , محمدعلی پیرایش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خون و فرآورده های آن، سرمایه ای باارزش در حفظ جان بیماران است و در مواردی، تنها داروی حیاتی و شفابخش برای بیماران است؛ بنابراین باید ا ز ضایع ش دن و مصرف غیر بهینه آن خودداری شود. مسئله تخصی ص خون و فرآوردههایش، یکی از انوا ع مسائ ل تخصیص است که یافتن جواب بهینه آن، میتواند منجر به کاهش مرگومی ر و اتلاف هزینه شود. در این پژوهش، مسئله تخصیصفرآوردههای خونی در حال ت تصادفی ارائ ه و مد ل تصادفی در سازمان انتقال خون و بیمارستانهای استان یزد به کار گرفته شده است. در این مطالعه، تمرکز بر روی فرآوردههای پلاکت و گلبول قرم ز خون به دلیل میزان تقاضای بیشتر و ویژگی فسادپذیری آنها است. هدف از این پژوهش، کمینهسازی هزینههای تهیه و کمینهسازی کمبود و اتلاف فرآوردههای پلاکت و گلبو لقرم زخون با درنظرگرفتن در محیط ILOGCPLEX محدودیتهای مسئله است. مدل ارائه شده به وسیله نرمافزار 12.6.1 کدنویسی و اجرا شده است. Microsoft Visual Studio نرم افزاری

کلمات کلیدی

خون و فرآوردههای خونی؛ مسئله تخصیص؛ مدل برنامهریزی تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078315,
author = {زارع زاده, محبوبه and ناجی عظیمی, زهرا and علی مروتی شریف آبادی and پیرایش, محمدعلی},
title = {طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)},
journal = {پژوهش های نوین در تصمیم گیری},
year = {2019},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2476-6291},
pages = {71--96},
numpages = {25},
keywords = {خون و فرآوردههای خونی؛ مسئله تخصیص؛ مدل برنامهریزی تصادفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)
%A زارع زاده, محبوبه
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A علی مروتی شریف آبادی
%A پیرایش, محمدعلی
%J پژوهش های نوین در تصمیم گیری
%@ 2476-6291
%D 2019

[Download]