اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (27), شماره (105), سال (2019-5) , صفحات (237-274)

عنوان : ( مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس )

نویسندگان: سید محمد خلیلی , زهرا ناجی عظیمی , سمیرا حرثی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تاثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهمترین اقدامات پاسخ‌گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آن ها، اقدامات برای اجرا اولویت بندی اولیه میگردند. سپس این اقدامات بر اساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا، اولویتبندی نهایی می شوند. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک بر اساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شده است. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص گردید مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» بوده است و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» میباشد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, مدیریت ریسک, تحلیل سلسله مراتبی فازی, تاپسیس فازی, فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078316,
author = {خلیلی, سید محمد and ناجی عظیمی, زهرا and حرثی, سمیرا},
title = {مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2019},
volume = {27},
number = {105},
month = {May},
issn = {1022-4211},
pages = {237--274},
numpages = {37},
keywords = {خشکسالی، مدیریت ریسک، تحلیل سلسله مراتبی فازی، تاپسیس فازی، فردوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس
%A خلیلی, سید محمد
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A حرثی, سمیرا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2019

[Download]