مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (17), شماره (52), سال (2019-5) , صفحات (59-88)

عنوان : ( طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد) )

نویسندگان: نسترن گلدانی , زهرا ناجی عظیمی , شمس الدین ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل و برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی به مسئله مهمی برای مدیران بیمارستان ها تبدیل شده است. امروزه، اتاق های عمل جراحی به عنوان منابع کلیدی بیمارستان ها باعث اتلاف زمان زیادی در بخش جراحی می شوند. بنابراین زمانبندی مناسب عمل های جراحی به منظور افزایش کارایی بخش جراحی به موضوع تحقیقاتی مهمی در مراقبت های پزشکی تبدیل شده است. در این پژوهش مدل برنامه ریزی خطی جدیدی در حوزه تخصیص بیماران به اتاق عمل ارائه گردیده است. اما از آن جا که مدت زمان اعمال جراحی عددی تصادفی می باشد، در این مقاله علاوه بر مدل قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای نیز ارائه شده است. مدل های ارائه شده به طور همزمان به بررسی مسأله زمانبندی عمل بیماران و تخصیص آن ها به اتاق های عمل جراحی می پردازند. هدف از این پژوهش حداقل کردن هزینه تخصیص بیماران به اتاق های غیرتخصصی هر نوع عمل و کاهش هزینه زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفت کاری با در نظر گرفتن محدودیت های مساله می باشد. دو مدل ارائه شده بوسیله نرم افزار 12.6.1 ILOG CPLEX در محیط نرم افزاری Microsoft Visual Studio کد شده و برای بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد حل گردید. نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل قطعی پیشنهادی، میانگین کارایی بخش جراحی بیمارستان را به میزان %38.275 و همچنین مدل برنامه ریزی تصادفی، میانگین کارایی بخش را به میزان %85.32 افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی اتاق عمل, زمانبندی, تخصیص, مدل برنامه ریزی خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078317,
author = {گلدانی, نسترن and ناجی عظیمی, زهرا and ناظمی, شمس الدین},
title = {طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد)},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2019},
volume = {17},
number = {52},
month = {May},
issn = {2251-8029},
pages = {59--88},
numpages = {29},
keywords = {برنامه ریزی اتاق عمل، زمانبندی، تخصیص، مدل برنامه ریزی خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد)
%A گلدانی, نسترن
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A ناظمی, شمس الدین
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2019

[Download]