یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-05-08

عنوان : ( واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , نیلوفر رجب زاده صفایی , امیررضا مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، یک جزء تیر خمشی سه گرهی کارا برای واکاوی ناخطی هندسی سازه های خمیده ی دوبعدی به کار میرود. اثر مرتبه ی نخستین برش در این رابطه سازی وارد شده است. باید افزود، هر گره دو درجه ی آزادی جابجایی و یک درجه ی آزادی چرخشی دارد. خاطر نشان میسازد، برتری جزء پیشنهادی استفاده از تابع های شکل جزء هم عامل میباشد. از اینرو، برای جلوگیری از بروز قفل برشی، راهکار درونیابی خطی درهم کرنش به کار میرود. هدف اصلی این پژوهش، رسیدن به نقطه های درونیابی بهینه ی میدان کرنش به کمک راهکار تحلیلی میباشد. از سوی دیگر، مطالعه عددی بر روی اثر تعداد نقاط گوس موردنیاز برای تابع نخستین گیری عددی به انجام میرسد. از ویژگی های اصلی جزء پیشنهادی، به کار گیری تعداد جزء و نقطه های گوس کمتر و رسیدن به پاسخ دقیق تر میباشد. در پایان، پاسخهای عددی دو سازه تیر برای حالتهای گوناگون به دست می آیند. یافته ها برتری جزء پیشنهادی را نشان میدهند.

کلمات کلیدی

, جزء تیر خمیده ی سه گرهی, درونیابی درهم کرنش, جزء هم هامل, قفل برشی, نقطه ی گوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078330,
author = {رضائی پژند, محمد and رجب زاده صفایی, نیلوفر and مسعودی, امیررضا},
title = {واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جزء تیر خمیده ی سه گرهی، درونیابی درهم کرنش، جزء هم هامل، قفل برشی، نقطه ی گوس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش
%A رضائی پژند, محمد
%A رجب زاده صفایی, نیلوفر
%A مسعودی, امیررضا
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]